نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان دبیرستانی شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: تربیت بدنی

پژوهشگران: 
قراخانلو رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله از نتایج آن تهیه و در «کنفرانس اوقات فراغت» در شهر «اصفهان» ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف کلی تحقیق عبارت است از: تعیین الگوی اوقات فراغت جامعه تحقیق و عناصر تشکیل دهنده و موثر بر آن.
در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است و در سه محدوده شمال، مرکز و جنوب شهر تهران دو هزار نفر از دانش آموزان پایه های دوم تا چهارم دبیرستان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.
مهم ترین نتایج حاصل از این بررسی عبارتند از:
1- معدل اوقات فراغت روزانه هر دانش آموز در شهر تهران 3.2 ساعت است.
2- بیش از نیمی از دانش آموزان از نحوه فعلی گذراندن اوقات فراغت خود به نسبت راضی هستند.
3- قریب 50 درصد دانش آموزان اوقات فراغت خود را به ورزش می پردازند.
4- حدود 43 درصد دانش آموزان معتقدند امکانات لازم برای گذران اوقات فراغت آن ها کافی نیست.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):