نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی تاثیر داروی هپادکس 5% گوسفند علیه انگل دیکروسلیوم وندرتیکومگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
مشگی بهنام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: شرکت داروگستر

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی طرح، تعیین اثر ضد ترماتودی داروی هپادکس در گوسفند است. هپادکس ترکیبی از دو ملح متیل هیدروکسی بنزوات و پروپیل هیدروکسی بنزات می باشد که از طرف از شرکت سازنده به عنوان یک داروی ضد کرم وسیع الطیف علیه نماتودهای گوارشی (در مراحل تخم، نابالغ و بالغ) مونیزیا از کرم های نواری وفاسیولا و دیکروسلیوم از ترماتودهای کبدی معرفی گردید. به منظور اثبات این فرضیه تعداد 10 راس گوسفند آلوده تهیه و پس از انتقال به محل نگهداری و عادت به شرایط محیطی شماره زنی و توزین شدند. 3 راس گوسفند به عنوان کنترل بدون هرگونه درمان درمان دارویی و 7 راس دیگر تحت درمان ضددیکروسلیوم به وسیله داروی هپادکس 5 درصد قرار گرفتند. از روز پس از درمان به فواصل 24-72 ساعت و یک و دو هفته نمونه مدفوع اخذ و آزمایش شد و در پایان تمام حیوانات تحت کالبد گشایی قرار گرفتند و حضور کرم بالغ در مجاری صفرای در هر دو گروه کنترل و شاهد تحت ارزیابی مقایسه ای قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):