نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و تخلیص فاکتورهای بلوغ اسپرم انسانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرارگرفته و چندمقاله از آن در کنفرانس های مختلف ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

بلوغ اسپرم همراه با میانکنش نزدیک بین اسپرم و اپی تلیال اپی دیدیم می باشد. این میانکنش همراه با تغییرات بیوشیمیایی و عملکردی در ساختمان اسپرم بوده که برای قدرت باروری اسپرم ضروری است. هدف از مطالعه اخیر، شناسایی پروتئین هایی از ترشحات اپی دیدیم در سطح اسپرم است که دارای نقشی ضروری در فرآیند لقاح می باشند.
برای این منظور قطعاتی از لوله های اپی دیدیم انسان و موش در محیط RPMI حاوی فاکتورهای رشد و آندروژن ها کشت داده شد. برای شناسایی پروتئین های ترشحی اپی دیدیم، نشاندارکردن این پروتئین ها با استفاده از (Met،Cys) [35S] صورت گرفت. انجام SDS-PAGE و فلوروگرافی برروی محیط کشت نشاندار، ترشح 30-20 پروتئین به درون محیط کشت را توسط سلول های اپی تلیال نشان داد. از این میان حدود 10 پروتئین باندمشخصی را در فلوروگرام ایجاد می کردند.
تخلیص پروتئین های ترشحی از محیط کشت نشاندار حاصل از سلول های اپی تلیال اپی دیدیم موش انجام شد. محیط کشت حاوی پروتئین های ترشحی نشاندار تحت انواع کروماتوگرافی تمایلی، مبادله یونی، هیدروفوبی و با غربال مولکولی و درنهایت ترشحی SDS-PAGE حجم زیاد نمونه قرارگرفت. تولید آنتی سرم برای 8 پروتئین سلول های اپی تلیال اپی دیدیم در خرگوش و به وسیله تزریقات مکرر پروتئین خالص در ژل پلی آکریل آمید انجام شد. برای پروتئین های سطح اسپرم (اسپرم کامل) نیز آنتی سرم تهیه گردید. انجام ایمونوبلاتینک برروی محیط کشت حاوی پروتئین های ترشحی با استفاده از آنتی سرم پروتئین های سطح اسپرم منجربه شناسایی 4 پروتئین بین سطح اسپرم و ترشحات اپی تلیال اپی دیدیم گردید (20، 24، 54، 58 کیلودالتون). از طرف دیگر، انکوباسیون اسپرم کامل با آنتی سرم پروتئین های ترشحی اپی دیدیم نشان دهنده وجود 3 عدد از این پروتئین ها درسطح اسپرم بود (20، 24 و 72 کیلودالتون). بررسی اثر این سه آنتی سرم برروی لقاح خارج رحمی به وسیله افزودن مستقیم هر آنتی سرم به محیط لقاح و یا انکوباسیون اسپرم ها با هریک از آنها انجام گرفت. ازاین میان فقط آنتی سرم پروتئین 20 کیلودالتون باعث کاهش میزان لقاح گردید (به ترتیب 28% و 35% در مقابل 89% برای گروه کنترل). یافته های فوق نشان داد پروتئین 20 کیلودالتون درسطح اسپرم نقش اساسی در قدرت باروری دارد.
نتایج این مطالعه موید مطالعات قبلی درباره تغییرات عملکردی اسپرم درطی حرکت آن درطول اپی دیدیم بود. چنین یافته هایی در حیوانات آزمایشگاهی باعث توسعه دانستنی های ما از اپی دیدیم و بلوغ اسپرم در انسان گردیده و منجربه مطالعاتی برای یافتن وقایع مولکولی اختصاصی فرآیند لقاح در انسان خواهد گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):