نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی درمیان همسران (شاهد، آزاده و جانباز) شهر تبریز و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: آسیب شناسی اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از این تحقیق سنجش میزان احساس امنیت اقتصادی واجتماعی در میان همسران (شهدا، جانبازان و آزادگان) و عوامل موثر بر آن بود.
این پژوهش با روش پیمایش، ابزار پرسشنامه و حجم نمونه 265 نفری از همسران، جانباز و آزاده تبریز از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان احساس امنیت اجتماعی همسران در سطح بالا ولی احساس امنیت اقتصادی تا حدودی پایین تر از میانگین شاخص هاست. همچنین میانگین، رضایت از زندگی، انتظار قدرت در روابط اجتماعی، تصور مثبت از خود رفاه اجتماعی در سطح بالا، ولی میانگین کنترل (نظارت) اجتماعی، تجربه قدرت در روابط اجتماعی، آموزش و اطلاع رسانی و اعتماد اجتماعی در سطح پایین، قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که اکثر همسران از خدمات ارائه شده بنیاد شهید و امور ایثارگران رضایت دارند. اصلی ترین نیازها و مشکلات همسران و نیز خانواده های آنها به ترتیب، بیکاری فرزندان و همسر، عدم توان مالی برای خرید مسکن و اتومبیل، عدم افزایش درآمد ماهانه، عدم توان مالی برای رفتن به سفر زیارتی، بدهی های زیاد، عدم وام، تهیه جهیزیه و مخارج عروسی فرزندان، عدم پرداخت حق اولاد، تامین مایحتاج زندگی، عدم امنیت و مخارج سنگین مداوای همسر می باشد که انتظار رسیدگی به موارد فوق را داشتند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نیز نشان داد که بین متغیرهای رضایت از زندگی و احساس امنیت، انتظار قدرت در روابط اجتماعی و احساس امنیت، تجربه قدرت در روابط اجتماعی و احساس امنیت، تصور مثبت از خود و احساس امنیت، رفاه اجتماعی و احساس امنیت همسران رابطه معنی داری وجود دارد. ولی بین کنترل اجتماعی و احساس امنیت، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت همسران، آموزش و اطلاع رسانی و احساس امنیت رابطه معنی داری وجود ندارد، همچنین نتایج تحقیق حاکی بود که بین میزان درآمد و احساس امنیت، وضعیت تاهل و احساس امنیت، محل سکونت و احساس امنیت تفاوت معنی داری مشاهده شد و همچنین بین میزان احساس امنیت همسران شهدا و جانبازان تفاوت معنی داری وجود داشت. ولی بین میزان استفاده از رسانه ها و احساس امنیت، میزان حضور در بیرون از خانه و احساس امنیت، سن همسران و احساس امنیت، سطح تحصیلات و احساس امنیت، وضعیت اشتغال و احساس امنیت، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):