نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان فراوانی پدیکولوز سر در دانش آموزان استان های مختلف کشورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1386

کارفرما: بنیاد مستضعفان

خروجی طرح: 

 ارائه مقاله به صورت سخنرانی در بیستمین کنگره بین المللی بیماری های کودکان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف طرح بررسی میزان فراوانی ابتلا به پدیکولوز سر میان دانش آموزان مقطع راهنمایی شرکت کننده در اردوهای تابستانی بنیاد مستضعفان بود.
تحقیق انجام شده، کاربردی و مطالعه مقطعی (Sectional-cross) از وضعیت ابتلا به پدیکولوز در 13206 دانش آموز مقطع راهنمایی استانهای مختلف کشور است که در سال 1384 انجام شد. معاینه در روز اول اردوها و بلافاصله بعد از ورود دانش آموزان به اردو توسط پزشک صورت گرفت و موهای سر دانش آموزان به فاصله 1 تا 2 سانتی متر توسط دست از هم جدا می شد. چنانچه رشک یا پدیکولوز مشاهده می شد فرد آلوده تلقی می گردید. از 13206 نفر، 758 نفر (5.7%) مبتلا به پدیکولوز بودند. از این تعداد در معاینه 3 نفر (1/%) پسر و 755 نفر (.99%) دختر آلوده به این نوع انگل بودند. با استفاده از آزمون آماری کای دو به بررسی تفاوت فراوانی رخداد ابتلا به پدیکلوز در دو جنس پرداخته شد و نتایج نشان داد تفاوت معنی دار آماری وجود دارد (P=0.00). بیشترین شیوع ابتلا به پدیکلوز به ترتیب در دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان (11.1%)، هرمزگان (10.6%) و اردبیل (7.4%) گزارش شد.
با استفاده از همین آزمون به بررسی تفاوت رخداد ابتلا به پدیکولوز دانش آموزان بین پدران بی سواد و باسواد پرداخته شد و تفاوت معنی دار آماری به دست نیامد (7%=P) و همچنین با استفاده از همین آزمون به بررسی تفاوت ابتلا به پدیکولوز با سطح سواد مادران پرداخته شد و تفاوت معنی دار آماری به دست آمد. (39%=p). ابتلا به پدیکولوز به خصوص در سنین نوجوانی مشاهده گردید و در دختران شایعتر از پسران بود ابتلا به این انگل پوستی انتشار وسیعی داشت و در تمام استان های کشور مشاهده شد. ابتلا به پدیکولوز دانش آموزان با جنسیت و بی سوادی مادر ارتباط معنی داری داشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):