نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر افزایش جلب مشارکت مدیران صنایع در حمایت از آموزش های فنی و حرفه ای در استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
واعظ زاده ساجده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان تمایل مدیران صنایع به مشارکت در آموزش های فنی وحرفه ای صورت گرفته است. جامعه و نمونه آماری را 128 واحد صنفی دارای 100 نفر و بالاتر پرسنل شاغل در سطح استان تشکیل می دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهایی چون ارزیابی مدیران از سیستم اداری و سازمانی، حمایت های قانونی و نوع نگرش به آموزش های فنی وحرفه ای و رقابت صنایع، در تمایل مدیران به مشارکت در آموزش موثر است. متغیرهایی مانند ارزیابی مدیران از سیستم اداری و سازمانی، حمایت های قانونی و رقابت صنایع، در تمایل مدیران به مشارکت در جذب نیروهای آموزش دیده تاثیر دارد و بالاخره ناهماهنگی بینی وضعیت کار و آموزش های فنی و حرفه ای در تمایل مدیران به سرمایه گذاری نقش دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):