نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه های مشارکت شهروندان در فعالیت ها و خدمات شهری شهرداری تبریزگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مدیریت شهری و روستایی

پژوهشگران: 
اسمعیلی اکبر (همکار طرح)
قراچورلو نجف (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: شهرداری تبریز

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما
ـ ارائه در سمینار داخلی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

جلب مشارکت گسترده و فراگیر شهروندان در ابعاد گوناگون زندگی به موازات رشد شهرنشینی و دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در فرآیند زندگی اجتماعی هدف کلی این طرح می باشد.
در این راستا اهداف خردی همچون بررسی و شناخت عوامل و موانع موثر درمشارکت شهروندان در زمینه اداره امور شهری در محدوده شهری تبریز ارائه راهکارهای جلب مشارکت شهروندان درخصوص فعالیت ها و خدمات شهرداری تبریز و مشارکت دادن شهروندان در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های مورد نظر شهرداری تبریز در جهت اعتمادسازی نسبت به مسوولین شهرداری در نظر گرفته شده است.
در این تحقیق از دو روش اسنادی کتابخانه ای و میدانی برای اجرای پروژه استفاده گردید. در این پژوهش با عنایت به نظریه آیزن و فیش باین سایر عوامل و متغیرها براساس ادبیات نظری و تجربی موجود مطرح گردید. پس از بررسی ادبیات موضوع ومبانی نظری مربوط به مشارکت شهروندان در زمینه خدمات شهری از مدل دلفی برای ارائه راهکارهای عملیاتی برای جلب مشارکت شهروندان بهره گرفته شد.
نتایج حاصل از این طرح راهکارهای عملیاتی برای جلب مشارکت شهروندان در زمینه های مختلف خدمات شهری مناطق شهری تبریز می باشد که حاصل بررسی های مختلف با استفاده از مدل دلفی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):