نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه فرآیند یاددهی و یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ایگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
ایاسه علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان انگیزه و رغبت کارآموزان به رشته آموزشی، پایگاه اجتماعی اقتصادی حرفه آموزان، میزان برخورداری مراکز آموزشی از امکانات و تجهیزات آموزشی، وضعیت محیط آموزشی و آزمایشگاهی و کارگاهی از لحاظ فضای آموزشی، تهویه، نور، فضا و...، وضعیت معلومات علمی و دانش مهارتی مربیان در آموزش فنی و حرفه ای، میزان تطابق برنامه های آموزشی با نیازهای شغلی حرفه آموزان، وضعیت یادگیری کارآموزان در آموزش های فنی و حرفه ای، میزان تطابق برنامه های آموزشی با نیازهای شغلی حرفه آموزان، وضعیت یادگیری کارآموزان در آموزش های فنی و حرفه ای انجام پذیرفت.
این پژوهش از نوع توصیفی است که با روش پیمایش انجام گردید. از آنجا که جامعه آماری به دو گروه حرفه آموزان و مربیان تقسیم شد برای هر گروه یک پرسشنامه مجزا تهیه گردید. پرسشنامه مشتمل بر پرسش های باز و بسته بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. ابتدا فهرست مراکز آموزشی تهیه و از میان آنها 53 دوره به صورت تصادفی انتخاب شده و از هر کدام 6 نفر حرفه آموز به طور تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نمونه گیری نیز از میان مربیان به صورت تصادفی ساده و با استفاده از فهرست اسامی آنها انتخاب شد و پرسشنامه در بین این دو گروه توزیع گردید.
یافته های تحقیق نشان داد که انگیزه حرفه آموزان به یادگیری حرفه آموزشی بیشتر از حد متوسط است و بین انگیزش و یادگیری رابطه وجود دارد. همچنین تقریبا 32 درصد از حرفه آموزان وابسته به پایگاه اجتماعی پایین و 91 درصد در دو طبقه متوسط و پایین هستند. تنها 9 درصد از حرفه آموزان در پایگاه اجتماعی بالا قرار دارند. بین پایگاه اجتماعی و وضعیت یادگیری حرفه آموزان نیز رابطه معنی داری یافت شد. در زمینه برخورداری از امکانات و تجهیزات آموزشی، اکثر مراکز آموزشی از تجهیزات کافی و دارای کیفیت مطلوب برخوردار هستند اما نارسایی های اندکی در زمینه طولانی بودن زمان دسترسی به تجهیزات مورد درخواست وجود دارد. نتایج تحقیق در زمینه میزان انطباق برنامه های آموزشی با نیازهای شغلی از نظر انطباق شیوه های آموزشی، مواد آموزشی، سطح وسایل و تجهیزات مورد استفاده، سطح مهارت مورد نیاز صنایع حاکی از آن است که در اکثر موارد میزان انطباق در حد متوسط و بالاتر می باشد. تنها میزان انطباق سطح مهارت ها با سطح استانداردهای صنایع در سطح زیر متوسط گزارش شده است. در رابطه با وضعیت و نقش مربیان در آموزش های فنی و حرفه ای مشخص شد که کیفیت تدریس مربیان در رابطه با وضعیت شغلی آنان (رسمی، پیمانی، حق التدریس) تفاوت های اندکی با یکدیگر دارند اما تفاوت های بیشتر در زمینه وضعیت تحصیلی مربیان مشاهده گردید به گونه ای که سطح تحصیلات عامل مهمی در رابطه با یادگیری حرفه آموزان به دست آمد. در مجموع بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مسیر، وضعیت برخورداری از تجهیزات و کیفیت تدریس مربیان دارای بیشترین تاثیرو وضعیت علمی و مهارت مربیان و پایگاه اجتماعی حرفه آموزان دارای کمترین تاثیر بر وضعیت یادگیری حرفه آموزان هستند.
نتایج تحقیق در زمینه میزان انطباق برنامه های آموزشی با نیازهای شغلی از نظر انطباق شیوه های آموزشی، مواد آموزشی، سطح وسایل و تجهیزات مورد استفاده، سطح مهارت مورد نیاز صنایع حاکی از آن است که در اکثر موارد میزان انطباق در حد متوسط و بالاتر می باشد. در مجموع بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مسیر، وضعیت برخورداری از تجهیزات و کیفیت تدریس مربیان دارای بیشترین تاثیر وضعیت علمی و مهارت مربیان و پایگاه اجتماعی حرفه آموزان دارای کمترین تاثیر بر وضعیت یادگیری حرفه آموزان هستند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):