نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دختران نوجوان در خصوص بیماری پوکی استخوان (1385-1386)



گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف طرح بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دختران نوجوان شرکت کننده در اردوگاهی در شمال تهران در مورد پوکی استخوان بود.
 626 دختر نوجوان با دامنه سنی (13.9±1.4) 10-19 سال از بین شرکت کنندگان در یک اردوگاه در شمال تهران به صورت تصادفی در این مطالعه شرکت کردند. این دختران از چندین استان دیگر به این اردوگاه آمده بودند. پس از ثبت مشخصات فردی شرکت کنندگان، پرسشنامه بررسی KAP در اختیار آنان قرار گرفت که خود شامل سه بخش مجزا بود:
-1 چهارده سوال با گزینه های صحیح، غلط و نمی دانم برای سنجش سطح آگاهی
-2یازده سوال با گزینه های صحیح، غلط و نمی دانم برای سنجش سطح نگرش و باورها
-3 نه سوال با گزینه های صحیح و غلط برای بررسی وضعیت عملکرد
امتیاز (2+) برای هر پاسخ صحیح، (0) برای پاسخ غلط و (1+) برای پاسخ نمی دانم در نظر گرفته شد. نمره کلی KAP دانش آموزان شرکت کننده در طرح 2-65 (8.13±3.43) بود که به تفکیک عبارت بودند از:

نمره آگاهی (23±2.9) 14-30
نمره نگرش (19.2±2.4) 10-22
نمره عملکرد (10.1±2.8) 2-18
سطح تحصیلات والدین دانش آموزان با نمره کلی KAP آنها ارتباط معنی دار نشان داد (P=0.00001 ،r=0.163). یعنی با افزایش سطح تحصیلات والدین نمره KAP آنها افزایش می یافت. محل سکونت دانش آموز (شهر یا روستا)، شغل والدین و تعداد افراد خانواده با نمره کلی KAP ارتباطی را نشان نداد.





 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):