نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بوستان در بوستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1385

کارفرما: سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی برنامه فرهنگی بوستان در بوستان بوده است که در تابستان 1384 با مدیریت فرهنگ عمومی و هنر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری در سطح پارک های محلی شهر مشهد اجرا کرده بود.
نتایج به دست آمده نشان داد که:
1. 57.6 درصد مراجعین را زنان و 42.4 درصد را مردان تشکیل می دهند.
2. از لحاظ وضعیت اشتغال مراجعان نشان داد که حدود 78.4 درصد آنان بیکار و 21.6 درصد شاغل بوده اند.
3. 52.2 درصد افراد بررسی شده اقدام به تشویق یک تا چهار نفر از اطرافیان خود نموده اند تا برای امانت گرفتن کتاب به مراکز بوستان در بوستان مراجعه نمایند.
4. 70 درصد مراجعان کتاب هایی را که از مراکز بوستان در بوستان به امانت می گرفتند برای مطالعه در اختیار دیگران نیز قرار می دادند.
5. 57.8 درصد از مراجعان به رغم عضویت در یک یا چند کتابخانه در سطح شهر از مراکز بوستان در بوستان نیز استفاده می کرده اند.
6. 42.2 درصد از مراجعان در هیچ کتابخانه ای در سطح شهر عضویت نداشته اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):