نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات طرح جامع گردشگری شهر عجب شیرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: گردشگری

پژوهشگران: 
اسمعیلی اکبر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: شهرداری عجب شیر

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح شناسایی و معرفی پتانسیل های بالقوه و بالفعل گردشگری، شناخت جلوه های طبیعی و شهری در ارتباط با توسعه گردشگری، تعیین اثرات اقتصادی و اجتماعی توسعه گردشگری در سطح منطقه، ارائه اطلاعات درست و به هنگام درباره جاذبه های گردشگری منطقه و برآورد مشکلات توسعه منطقه، ارائه طرح جامع گردشگری برای شهر عجب شیر با تاکید بر بندر رحمانلو و برآورد میزان هزینه اجرای طرح و تامین منابع اعتباری آن بود.
در این پژوهش ابتدا به مطالعات جامعی در زمینه طرح جامع گردشگری شهر عجب شیر و منطقه پیرامون و سپس به شناخت وضع موجود از نظر اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و ... پرداخته شد. بررسی توانمندی های گردشگری و توجه به طرح های فرادست در مراحل بعدی مطالعه صورت پذیرفت. ارائه طرح جامع گردشگری با تاکید بر بندر رحمانلو مرحله بعدی و برآورد میزان هزینه اجرای طرح و تامین منابع اعتباری آن مرحله نهایی این پروژه می باشد.
در این طرح با استفاده از تحلیل های استراتژیک نظیر SWOT، راهبردهای چهارگانه: تدافعی (WT)، رقابتی یا تهاجمی (SO)، راهبردهای بازنگری (WO) و راهبردهای تنوعی (ST) ارائه گردیده است که با توجه به شرایط موجود در منطقه راهکارهای عملی جهت توسعه گردشگری شهر عجب شیر ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):