نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: مدیریت فرهنگی

پژوهشگران: 
آیتی حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

این طرح با اهداف سه گانه:
الف-بررسی فرایند ورودی منابع انسانی به مرکز افکارسنجی دانشجویان (نیرویابی، جذب، انتخاب و...)
ب-بررسی فرایند کاربرد و نگهداری منابع انسانی (آموزش کارکنان، توسعه مدیریت، نظام جبران خدمات و...)
ج-بررسی فرآیند خروجی منابع انسانی در آن مرکز (انتقال، مأموریت، استعفا و...)
در پی یافتن پاسخ این پرسش هاست که: نظام مدیریت منابع انسانی مرکز تا چه اندازه با مبانی مدیریت علمی مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازگار است؟ آیا فرآیند ورودی، کاربرد، نگهداری و خروجی منابع انسانی در مرکز با اهداف و استراتژی های سازمانی هماهنگی دارد؟ و در صورت عدم هماهنگی در جهت نیل به اهداف مرکز چه راهبردهایی لازم است تدوین و اجرا شود؟
این تحقیق براساس نوع و اهداف، توسعه ای و از حیث روش توصیفی از شاخه پیمایشی است و از روش دلفی به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در این تحقیق فرآیند ورودی، نگهداری و خروجی نظام مدیریت منابع انسانی مرکز که به آزمون دلفی گذارده شد و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل
SWOT و PEST نقاط قوت و ضعف درونی و نیز فرصت ها و تهدیدهای بیرونی آن نظام شناخته شده و بر اساس مدل تحلیلی نهایتا استراتژی های مناسب، برای اصلاح فرآیندهای سه گانه تدوین و ارائه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):