نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی مهارت های صحیح مطالعه و یادگیریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی تربیتی

پژوهشگران: 
باصری احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

دو عنصر اساسی معلم و دانش آموز در امر آموزش و یادگیری وجود دارد و یادگیری مستلزم تعامل فعال و موثر بین این دو عنصر می باشد. معلمان باید روش های مختلف تدریس را در موضوع مورد آموزش بدانند، از سوی دیگر دانش آموزان باید موثرترین راه بردهای یادگیری را بدانند و در هنگام مطالعه و آموختن از آن ها استفاده نمایند. در این طرح راه بردهای یادگیری با توجه به تقسیم بندی های مختلفی که صورت گرفته بر اساس دیدگاه های «وین اشتاین و مایر»، انواع راه بردهای شناختی، فراشناختی و عاطفی یادگیری همراه با مطالعات پژوهشی در هر راه برد انجام گرفته است و در پایان زمینه های لازم جهت ارائه یک دوره آموزشی مناسب برای تقویت راه بردها و روش های صحیح خواندن و درک مطلب دانش آموزان ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):