نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی آموزش فنی و حرفه ای استان خراسانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما
تدوین مقاله برای انتشار در نشریه علمی پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

با توجه به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه, این پژوهش با هدف آسیب شناسی مسائل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی آغاز شد. هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی و برآورد نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز توسعه استان در بخش صنعت (شامل رشته های اتومکانیک، الکترونیک، برق، صنایع غذایی، متالوژی و مکانیک) و بخش خدمات (شامل رشته های بهداشت و ایمنی، فناوری اطلاعات، گردشگری و هتل داری) بوده است. روش پژوهش برای هدف اصلی پژوهش روش میدانی و با استفاده از چهار نوع پرسشنامه متناسب با وضعیت پاسخگویان بود. برای پاسخ به اهداف فرعی پژوهش از روش های اسنادی و مصاحبه باز با تعداد معدودی از صاحب نظران استفاده شد. برخی از یافته های پژوهش نشان از پایین بودن سطح عملی و تجربی کلاس های آموزشی و کمبود تبادل نظر سازمان فنی و حرفه ای با واحدهای صنعتی و خدماتی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):