نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کنترل چراغ های راهنمایی به روش پیش زمان بندی شدهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
کریمی وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1369

کارفرما: سازمان ترافیک اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار گردید و نمونه ساخته شده به صورت آزمایشی در یک چهار راه نصب شده است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در روش زمان بندی شده، کنترل چراغ های راهنمایی بر اساس یک سری اطلاعات که قبلا طریق آمارگیری از وضعیت ترافیکی چهارراه جمع آوری شده، صورت می گیرد.
این اطلاعات که در هنگام طراحی سیستم در داخل آن ذخیره شده، مبنای زمان بندی چراغ ها را تشکیل می دهد. این روش نسبت به روش های دیگر نسبتا قدیمی بوده و در داخل کشور نیز نمونه هایی از آن به صورت ساده و ابتدایی وجود داشته است. علی رغم سادگی و قدیمی بودن این روش، در بسیاری از چهار ره ها که وضعیت ترافیکی آن توسط آمارگیری که قابل پیش بینی بوده و ساعاتی که حداکثر عبور و مرور را دارد نیز معین می باشد دارای کاربرد مفیدی خواهد بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):