نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر میوه گیاه کاکتوس بر روی غلظت گلوکز خون موش صحرایی دیابتی شده به وسیله استرپتوزوسینگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی

پژوهشگران: 
کیان بخت سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما
ـ چاپ مقاله در فصلنامه گیاهان دارویی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

دیابت یک اختلال متابولیک شایع است. انسولین و داروهای خوراکی کاهنده قند خون، اساس درمان دیابت را تشکیل می دهند. با وجود این، داروهای مذکور اثرات جانبی مهمی دارند و همیشه نمی توانند قند خون را در محدوده طبیعی حفظ و از عوارض دیررس دیابت پیش گیری نمایند. با افزایش نگران کننده شیوع دیابت و هزینه های درمانی مرتبط با آن، علاقه به گیاهان دارویی ضد دیابت نیز بیشتر شده است. استفاده از میوه کاکتوس توسط برخی افراد بومی برای بیماران دیابت گزارش شده است. اثرات میوه کاکتوس بر غلظت گلوکز خون ناشتا و وزن موش صحرایی دیابتی ده با استرپتوزوسین و موش صحرایی غیر دیابتی بررسی شد. موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار، هفت عدد در هر گروه، استفاده شد. برای دیابتی کردن هر حیوان، استرپتوزوسین با دوز 50 mg/kg  از راه صفاقی تزریق گردید. گلوکز خون ناشتا (پس از 12 ساعت بی غذایی) هر حیوان قبل از استرپتوزوسین، 1، 3و 5 هفته پس از استرپتوزوسین با خون گیری از طریق بریدن نوک دم، به وسیله گلومتر پس از هر بار اندازه گیری شد. ملاک دیابتی بودن، گلوکز خون ناشتای بالای 200 mg/dl یک هفته پس از استرپتوزوسین بود. پس از 1 هفته از تزریق استرپتوزوسین، دانه و قسمت نرم میوه کاکتوس هر یک با دوزهای روزانه 6 و 12 g/kg به موش های دیابتی به صورت مخلوط با غذای معمولی حیوان به شکل پلت برای مدت 4 هفته داده شد. هم چنین گلی بن کلامید مخلوط با غذای معمولی به شکل پلت با دوز روزانه 5g/kg برای 4 هفته داده شد. هم چنین گلی بن کلامید مخلوط با غذای معمولی به شکل پلت با دوز روزانه 12g/kg به صورت مخلوط با غذای معمولی حیوان به شکل پلت برای 4 هفته به موش های صحرایی غیر دیابتی داده شد. تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که دانه و قسمت نرم میوه در مقایسه با گروه های شاهد، هیچ گونه اثر معنی داری بر غلظت گلولز خون و وزن موش های دیابتی و هم چنین موش های غیر دیابتی پس از 4 هفته مصرف دارو ندارد (P>0.05)گلی بن کلامید پس از 2 هفته مصرف در مقایسه با گروه شاهد دیابتی به طور معنی داری غلظت گلوکز خون موش های دیابتی را کاهش (P>0.01)ولی وزن آن ها را افزایش داد.(P>0.01) در حالی که وزن گروه شاهد دیابتی پس از 3 و 5 هفته از تزریق استرپتوزوسین در مقایسه با گروه شاهد سالم به طور معنی دار کاهش یافت (P>0.01). دانه و قسمت نرم میوه کاکتوس در این بررسی هیچ گونه اثرات معنی داری روی غلظت گلوکز خون ناشتا و وزن موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین و هم چنین موش صحرایی غیر دیابتی نداشته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):