نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر تکرار سیکل در IVF/ICSI بر میزان حاملگی در پژوهشکده رویان از سال 80-78گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: زنان و زایمان ناباروری

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان در درمان ناباروری مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

با توجه به این که میزان حاملگی (PR) در هر سیکل ART حدود 25-20 درصد است در نتیجه تعداد زیادی از زوجین در بیشتر مراکز سیکل دوم درمانی را شروع می کنند. (CPR) Cumulative Pregnancy Rate در افراد با تکرار سیکل افزایش می یابد. با این حال اطلاعات کمی در مورد PR بیماران با یک بار، دوبار، سه بار و یا بیشتر ART وجود دارد. بر اساس گزارشات انجام شده نتیجه قبلی درمان IVF روی نتیجه سیکل بعدی تاثیر مستقیم دارد.
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی retrospective بوده و حدود 3600 پرونده بیماری که از سال 1378 لغایت 1380 در پژوهشکده رویان تحت درمان در سیکل های IVF/ICSI قرار گرفته بودند، بررسی گردید. در این بررسی بیماران با سن کمتر از 40 سال که با GnRH+Gonadotropin agonist standard long protocol در سیکل های مکرر IVF/ICSI )از یک تا سه سیکل مکرر استفاده کرده بودند) مورد مطالعه قرار گرفتند. 1082 بیمار، در اولین سیکل درمانی قرار گرفتند، 270 بیمار برای بار دوم، 68 مورد برای بار سوم وارد سیکل های درمانی شدند. میانگین اووسیت به دست آمده در سیکل اول درمانی 7.56±4.99 و در سیکل های دوم و سوم به ترتیب 6.86±4.67 و 6.97±4.87 بوده است. علیرغم کاهش در میزان اووسیت های به دست آمده در سیکل های دوم و سوم، در بین 3 سیکل، تفاوت آماری معنی داری از نظر میانگین اووسیت های برداشت شده، جنین های به دست آمده و نیز جنین های منتقل شده مشاهده نگردید. میزان تولد زنده به ازای هر بیمار در سیکل اول IVF/ICSI 30.7%، در سیکل دوم و سوم به ترتیب 33.3 ،%27.9% برآورد گردید. در نهایت میزان تجمعی تولد زنده (cumulative live birth rate) در 3 سیکل IVF/ICSI محاسبه گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد این میزان از 30.7% در سیکل اول به 40.8% در سیکل سوم افزایش یافته است.

در مطالعه حاضر بهبود قابل ملاحظه ای در میزان تجمعی تولد زنده پس از سه سیکل درمانی مشاهده گردید. به نظر می رسد تشویق بیماران جهت ادامه درمان حداقل تا سه سیکل درمانی تاثیر قابل ملاحظه ای در بهبود باروری داشته و شانس حاملگی را در این بیماران بهبود بخشد. در صورت موافقت مراکز بیمه گذار جهت تامین هزینه این بیماران در سه سیکل درمانی پیاپی، علاوه بر کاهش ترک درمان از طرف این بیماران به دلایل مالی، میزان استرس و اضطراب این بیماران نیز کاهش قابل ملاحظه ای پیدا خواهد نمود. پیشنهاد می شود مطالعه کامل تری با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در میزان موفقیت سیکل های درمانی در سال های اخیر صورت پذیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):