نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شبیه سازی تزریق گاز به یکی از مخازن جنوب کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی نفت

پژوهشگران: 
نویری عیسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح عبارتند از:
-
بررسی عملکرد ازیاد برداشت در مخزن R یکی از مخازن جنوب غرب کشور
-
استفاده از ویژگی های مهندسی به دست آمده از طرح تزریق گاز هفتگل که یکی از بهترین پروژه های تزریق گاز در ایران و جهان است.
در این طرح ابتدا ویژگی های مهم مخزن هفتگل شامل: 1-سرمایه گذاری بسیار پایین تر و بهره برداری صحیح نسبت به مخازن مشابه در جهان 2-پرهیز از تخلیه سریع و مداوم و تعدادچاه کمتر (تخلیه سریع افت شدید به دنبال دارد) 3-استفاده کامل از ریزش ثقلی استخراج و جهت شبیه سازی در نظر گرفته شد.
تعداد 11 سناریو برای تزریق گاز و هشت سناریو برای تزریق آب در نظرگرفته شدند که از بین آنها بهترین سناریو از لحاظ اقتصادی و فنی مشخص شد.
نتایج به دست آمده از طرح عبارتند از:
-
در این مخزن با توجه به نتایج طرح تزریق گاز بهترین روش جهت ازدیاد برداشت در مخزن مورد مطالعه بوده و به میزان 7% افزایش برداشت حاصل خواهد شد
-
بهترین سناریو (سناریو 11) تزریق توسط دو چاه و تولید از سه چاه می باشد و با تزریق 12 میلیون فوت مکعب و با تولید 5000 بشکه در روز برای چاه
شبیه سازهای تجاری جهت مدل نبودن مخازن شکافدار از دقت لازم برخوردار نمی باشند و لذا شبیه سازهای مخازن شکافدار نیاز به تجربه کافی داشته و تنها در صورت همخوان بودن با اصول مهندسی مخازن شکافدار قابل بررسی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):