نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

لزوم بررسی هورمونی قبل از بیوپسی بیضه در افراد آزواسپرم با بیضه طبیعیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری مردان

پژوهشگران: 
حسینی سیدجلیل (همکار طرح)
رضازاده محمدرضا (همکار طرح)
کریمیان لیلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

تقریبا 15% زوجها با مشکل ناباروری مواجه هستند که 50% از علل آن را عامل مردانه تشکیل می دهد. طبق مطالعات تقریبا 10% از مردان نابارور آزواسپرمی دارند. برای بررسی بیمار آزواسپرم ابتدا FSH سرم اندازه گیری می شود. در صورتی که در محدوده نرمال یا کمتر از 32 برابر طبیعی بود، اقدام به بیوپسی بیضه می گردد. ولی اگر FSH بیش از 3-2 برابر طبیعی باشد، خصوصا اگر همراه با اتروفی بیضه نیز باشد، نشان دهنده عدم آزواسپرماتوژنز است و برخی محقیقن معتقدند در این گروه از بیماران نیاز به بیوپسی بیضه نیست.
روش اجرا: بیماران نابارور آزواسپرم مراجعه کننده به موسسه رویان وارد مطالعه شده و شرح حال، معاینه فیزیکی، آزمایش هورمونی سونوگرافی بیضه ها و بیوپسی بیضه انجام گردید. از 89 نفر بیمار مراجعه کننده 55 نفر بیضه طبیعی (³15cc) و 34 نفر بیضه کوچکتر از طبیعی داشتند. 85% افرادی که بیضه نرمال داشتند، FSH آنها نرمال یا کمتر از 2 برابر طبیعی افزایش یافته بود، این درصد برای افرادی که بیضه کوچکتر از طبیعی داشتند 76.5% بود (p=0.284) این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.
34.5% افرادی که بیضه طبیعی داشتند، در بیوپسی بیضه اسپرماتوژنز گزارش شد. این درصد برای کسانی که بیضه کوچکتر از طبیعی داشتند 11.8% بود (p=0170) این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. 27.4% افرادی که FSH نرمال یا کمتر از 2 برابر نرمال داشتند، در بیوپسی بیضه اسپرماتوژنز دیده شد. این درصد برای افرادی که FSH بیش از دو برابر طبیعی داشتند، 18.8 بود (p=0.474) این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه: در بیماران آزواسپرم با بیضه طبیعی، نیازی به اندازه گیری هورمونی قبل از بیوپسی بیضه نیست. به عبارت دیگر، FSH عامل قابل اعتمادی برای پیش بینی اسپرماتوژنز در مردان آزواسپرم با بیضه طبیعی نیست. در حقیقت، حجم بیضه در این زمینه فاکتور قابل اعتمادتری است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):