نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنجش نگرش ها و دیدگاه های آموزگاران موفق در زمینه اهداف آموزش و پرورش، مواد درسی، روش تدریس و دانش آموزانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی تربیتی مدیریت آموزشی

پژوهشگران: 
باصری احمد (همکار طرح)
منصوریان احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1376

کارفرما: وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

افزایش کارایی نظام آموزش و پرورش به چهار عنصر اساسی «اهداف، مواد درسی، روش های تدریس و دانش آموزان» بستگی دارد. هماهنگی و انسجام این عناصر از دیدگاه معلم به عنوان هدایتگر اصلی نظام و نگرش مثبت به هر یک از فرآیندهای فوق می تواند منجر به افزایش کارایی و بهره وری نظام آموزش و پرورش گردد. به منظور سنجش میزان تاثیر این دیدگاه ها در موفقیت معلم، نگرش ها و دیدگاه های دو گروه معلمان موفق و ناموفق نسبت به اهداف آموزش و پرورش، کارایی مواد درسی، توانایی دانش آموزان و روش های تدریس آن ها همراه با میزان علاقه آنان نسبت به کسب آگاهی درخصوص مواد فوق و نیازهای شناختی و فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 198 نفر معلم موفق (101نفر) و ناموفق (97 نفر) به طور تصادفی از مناطق بیست گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب و به پرسش نامه «محقق ساخته» مربوط که اعتبار و روایی آن در مطالعه مقدماتی تایید شده بود پاسخ دادند.
نتایج پژوهش نشان داد نگرش های معلمان موفق و ناموفق نسبت به اهداف آموزش و پرورش تفاوت معناداری ندارد و در حالی که آموزگاران موفق نگرش مثبت تری نسبت به دانش آموزان داشته و از الگوهای تدریس فعال استفاده بیش تر به عمل می آورند میزان علاقه معلمان دو گروه برای کسب آگاهی در خصوص عوامل چهارگانه مورد بررسی یکسان بوده و نیازهای فیزیولوژیک و شناختی یکسانی دارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):