نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی فضای بازی کودکانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
پاک نژاد محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1375

کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بازی به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و روانی واجد اثرات پایداری در تربیت کودکان، الگوهای روانی و توانمندی های انسان می باشد. امروزه با توجه به صنعتی شدن جوامع و رشد و گسترش روزافزون جمعیت ها، منازل مسکونی فاقد مکان های مناسب برای بازی کودک است، بنابراین وجود فضاهای بازی در جوامع امروزی ضرورت یافته است. در طراحی این گونه فضاها مطالعه و شناخت اصول ایمنی لازم، عدم یکنواختی وسایل بازی، رعایت تناسبات انسانی، مصالح صحیح و شرایط محیطی و … لازم می باشد. طرح فوق سعی بر استفاده از مصالح کم قیمت، شناخت صحیح بازی از لحاظ ارضاء نیازهای مختلف و مرتبط با خلاقیت، رعایت اصول ایمنی و تناسب انسانی و دیگر مسائل روانی اجتماعی کودک و در ضمن رعایت مسائل فرهنگی را نیز دربر دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):