نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان شهر مشهد در مورد HIV/AIDS در سال 1385گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در مجامع داخلی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف طرح تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان شهر مشهد درباره HIV/AIDS بود. در این مطالعه مقطعی 346 نفر از 380 پزشک عمومی و متخصص به طور تصادفی از مناطق مختلف شهر انتخاب و پرسشنامه ای و خودایفا را تکمیل کردند. 71% پاسخ دهندگان مرد، میانگین سنی آنان 45.1±10.5 و مدت زمان اشتغال به طبابت آنان 16±10.4سال بود. میانگین نمره آگاهی 22±5.4 و دامنه آن 3 تا 37 بود (از حداکثر 41) که در بین پزشکان عمومی و متخصص یکسان بود. افراد بالای 50 سال و جراحان نمره آگاهی کمتری کسب نمودند (p=0.01). تصورات نادرست به خصوص در مورد راه هایی که خطر انتقال HIV را به دنبال ندارند، به مقدار زیادی وجود داشت و میزان اطلاعات پزشکان در خصوص اقدامات پیشگیرانه از HIV/AIDS بسیار پایین بود. میانگین نمره نگرش 52.7±9 و دامنه آن 5 تا 71 بود (از حداکثر 71) (نمره بالاتر نشانه نگرش مطلوبتر بود). نمره نگرش پزشکان عمومی و پزشکان متخصص یکسان بود. سطح نگرش شرکت کنندگان به مقدار کمی با میزان آگاهی آنان ارتباط معنی دار داشت %32.4 .(p<0.01 ،rs=0.2) پزشکان حداقل یک بیمار HIV مثبت را ویزیت کرده بودند. 83% پاسخ دهندگان گفتند برای بیماران HIV مثبت مشاوره انجام می دهند و 61% آنان بدون اجازه بیمار نتیجه آزمایش HIV را به خانواده وی اطلاع نمی دهند و 78% آنان همیشه یا بیشتر اوقات در هنگام جراحی سرپایی دستکش می پوشند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):