نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر کانون های فرهنگی تربیتی بررشد اخلاقی دانش آموزانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
موسمی احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اجرای این طرح تعیین میزان تاثیر کانون های فرهنگی تربیتی بر رفتار اخلاق دانش آموزان بود. نوع این طرح پیمایشی و روش جمع آوری داده ها به صورت مشاهده شخصی بود. برای سنجش تاثیر فعالیت در انجمن های جوان کانون ها بر رفتار اخلاقی دانش آموزان فرم مقایسه درجه بندی رفتار به آزمودنی ها (دانش آموزان عضو) داده شد و از آنها به عنوان اطلاع رسان خواسته شد با توجه به مقیاس داده شده در خصوص رفتار خود قبل و بعد از ورود به کانون ها قضاوت کنند.
کلیه دانش آموزان عضو کانون ها در نواحی هفت گانه شهر مشهد (392 نفر) 40.8% مرد و 59.2% زن جامعه آماری طرح بوده اند. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه و به روش خود اجرا بوده است.
یافته های تحقیق نشان داده که از نظر دانش آموزان، عضویت در کانون های فرهنگی تربیتی بر رفتار اخلاقی آنان تاثیر داشته و تفاوت معنی داری مشاهده شد. متغیرهای جنسیت، شغل پدر، تحصیلات والدین بر درآمد لحاظ شد که تفاوت ها نیز معنی دار بود

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):