برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مأخذ شناسی منابع موجود در زمینه جهانی شدن و اقوام در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
نساج حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف این طرح شناسایی آثار تالیفی و ترجمه ای نوشته شده در مورد جهانی شدن و مسائل قومی و جمع بندی مطالعات انجام شده و دستیابی به آخرین نظریه ها و نشان دادن کاستی ها و نقاط ضعف پژوهش های انجام شده در این حوزه است.
روش بکارگرفته شده دراین طرح توصیفی و شیوه گردآوری مطالب اسنادی است. ابتدا کلیه منابع فارسی که به جهانی شدن و اقوام مرتبط باشند و کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های خاتمه یافته جمع آوری شده اند و در نهایت با تحلیل و توصیف اطلاعات کاستی ها و نقاط ضعف پژوهش ها نشان داده شده است
.
در این تحقیق با مشاهده پژوهش های صورت گرفته در موضوع رابطه جهانی شدن و قومیت در ایران از فرایند جهانی شدن بسیار اندک است. لذا این موضوع جدید و بدیع بوده و نیازمند محقق و پژوهشگری توانمند است که بتواند خلا های موجود را بررسی کند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):