نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کلون کردن cDNA ایزوفرم (Peroxisome proliferator activated receptor gamma1) PPARgamma1 موش و ساخت پلاسمید بیانی PPARgamma1 در حامل محتویEGFPگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته و در قالب پایان نامه تهیه شده است.
ـ ارائه مقاله به صورت سخنرانی و پوستر در کنگره ژنتیک ایران، پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، اولین همایش کشوری بیوانفورماتیک دانشگاه شیراز و همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف کلون نمودن PPAR γ1 موش در پلاسمید بیانی pEGFP-C1 و بررسی جایگیری آن در هسته سلول مورد مطالعه (فیبروبلاست گاوی) با استفاده از رد یابی مارکر EGFP می باشد. پس از استخراج RNA کل سلول از بافت چربی موش بالغ، cDNA مربوطه تهیه شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر PPARγL cDNA صورت گرفت. PEP cDNA تکثیر شده پس از هضم آنزیمی در پلاسمید EGFP-C1 قرار گرفت. باکتری های One Shot TOP 10 با محصول اتصال پلاسمید و cDNA PPARγ1 ترانسفورم گردیدند و پس ازکشت کلونی های مثبت حاوی پلاسمید نوترکیب با آزمون PCR انتخاب و تکثیر گردیدند و بر روی پلاسمید خالص شده ازآنها تست های هضم آنزیمی و تعیین توالی انجام شد. برای بررسی الگوی بیان و جهت گیری PPARγL با کمک مارکر EGFP درون سلول های فیبروبلاست گاوی، این سلول ها با 4.2mg پلاسمید و Lipofectamine 2000 6 µL ترانسفکت شدند.
نتایج هضم آنزیمی و تعیین توالی ثابت کرد که قطعه تکثیر و کلون شده همان PPARγL cDNA می باشد. cDNA این ژن شامل 1428 جفت باز می باشد. همچنین به دنبال ترانسفکت نمودن سلول های فیبروبلاست گاوی، پروتئین حاصل عمدتا وارد هسته ها گردید. همان طور که انتظار می رفت، CDNA ژن PPARγL به درستی کلون گردیده و عملکرد مثبت آن از طریق جهت یابی به داخل هسته سلول های مورد مطالعه، به اثبات رسید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):