نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه مناسب ترین روش ازدیاد برداشت در مخازن شکافدارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی نفت

پژوهشگران: 
نویری عیسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح عبارتند از:
-
بررسی علل پایین بودن ضریب برداشت از مخازن کربنات شکافدار ایران
-
ارزیابی روش های بهینه تولید صیانتی
در این طرح بعد از بیان تولید صیانتی از دو دیدگاه شرکت های ملی و شرکت های خصوصی چندملیتی سعی شده به صورت مرحله ای پاسخ سوالات مهم و کلیدی مناسبترین روش ازدیاد برداشت و تولید صیانتی براساس معیارهای نوین مهندسی مخازن ارائه شود و طرح در غالب پاسخ به این سوالات:
-
چرا ضریب بازیافت نفت از مخازن ایران در مقایسه با نقاط دیگر جهان پایین تر است؟
-
مناسب ترین فرایند بازیافت نفت از مخازن ماسه، سنگی و شکافدار چیست؟
-
بهترین روش بازیافت از مخازن نفتی ایران با در نظرگرفتن مسائل فنی و اقتصادی کدام است؟
نتایج به دست آمده از اجرای طرح عبارتند از:
-
مخازن کربناتی شکافدار بطور عمده از لحاظ مخلوط می باشند و لذا تزریق گاز مناسب ترین روش ازدیاد برداشت است.
-
میزان دبی تزریق/تولید، تعداد چاه های تزریق/تولید، محل قرارگرفتن چاه های تزریق و تولید و نوع چاه ها تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان دبی تولید و نفت قابل استحصال از مخازن دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):