نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

راهنمای طراحی و اجرای شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی روستاهای کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: مدیریت شهری و روستایی

پژوهشگران: 
بدیعی مجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

ـ تدوین گزارش نهایی و ارائه آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف از این تحقیق دستیابی به روش صحیح و کارآمدی برای طراحی یک سیستم جمع آوری و جذب یا دفع آب های سطحی سازگار با شرایط اقلیمی، فرهنگی و بومی روستا، رفع آشفتگی موجود در طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و امکان دفع سیلاب ها و آب ها در اثر بارندگی می باشد.
برای تدوین راهنمای شبکه جمع آوری آب های سطحی در روستاهای کشور ابتدا باید به جمع آوری اطلاعات در زمینه روش های جذب یا رفع آب های سطحی در شرایط مختلف اقلیمی، فرهنگی، جامعه شناسی توجه نمود. برای نیل به این مجموعه مراحل و روش های زیر در دستور کار قرار گرفت
:
-1 کسب تجارب کشورهای دیگر و تجربه های موجود داخلی و شناسایی آن -2 نقد آن با استفاده از نظریات روستاییان و روش بازدید میدانی در چند اقلیم مختلف از کشور 3- تدوین پرسشنامه و نظرسنجی در مورد پاداش های کلیدی شناسایی شده -4 گراف نمودارهای آب شناسی موجود در کشور -5 تهیه نقشه و برداشت اطلاعات زمین شناسی در سطح کشور -6 شناسایی روابط و استاندارهای بین المللی معمول در روش های طراحی شبکه 7- اخذ نظرات کارشناسان و متخصصان در مورد مباحث به دست آمده 8- نتیجه گیری، ارائه راهکار و دستیابی به دستورالعمل ها و ضوابط مهندسی کنترل و جمع آوری آب های سطحی در روستاهای کشور براساس ویژگی های محیطی و طبیعی روستاها در کشور.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):