نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه اثر دو روش انجماد به روش شیشه ای شدن (Vitrification) و انجماد در فاز بخار ازت مایع بر پارامترهای تحریک میزان شکست DNA و واکنش اکروزومی خودبخودی در اسپرم انسانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: باروری و ناباروری، بیوشیمی

پژوهشگران: 
صادقی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

- ارائه 3 خلاصه مقاله در مجامع داخلی و خارجی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تحقیقات نشان می دهد انجماد می تواند سبب کاهش کیفیت پارامترهای اسپرم همچون تحرک، وضعیت کروماتین و ساختار آکروزوم گردد. امروزه انجماد اسپرم انسان برای افزایش موفقیت روش های کمک باروری، بانک اسپرم برای مردان در معرض شیمی درمانی، رادیو تراپی، جراحی و نقایص انزالی، بطور معمول انجام می گیرد. به طور کلی، محیط های انجمادی مختلفی برای حفظ اسپرم از اثرات منفی فرآیند انجماد وجود دارد. هر چند که محیط ها و روش های انجمادی، کیفیت اسپرم منجمد شده را تا حد زیادی حفظ می کنند، اما تاکنون مقایسه جهت بررسی اثرات محیط ها و روش های انجمادی مختلف، صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه، مقایسه اثرات محیط ها و روش های انجمادی روی کیفیت اسپرم بعد از ذوب می باشد.
در این طرح، نمونه های مایع سمینال 31 بیمار، جمع آوری و آنالیز مایع منی بر طبق استانداردهای WHO انجام گرفت. سپس نمونه ها به چهار حجم مساوی، برای انجماد به روش فاز بخار در حضور و عدم حضور محیط انجمادی و انجماد شیشه ای شدن در حضور و عدم حضور محیط انجمادی، تقسیم شدند. محیط های انجمادی مورد استفاده HSPM، TYBG و TYBG-GEYC بودند. محیط انجمادی و نمونه مایع سمینال به نسبت 1: 1 با هم مخلوط و داخل نی های مخصوص انجماد تقسیم گردید. پس از انکوباسیون، نی های محتوی مایع سمینال تهیه شده در فاصله 15 سانتی متر برای انجماد در فاز بخار ازت و درون تانک حاوی ازت مایع وارد گردید. پس از 7 روز، نمونه ها ذوب و تعداد اسپرم، درصد تحرک و قابلیت حیات اسپرم ها بررسی گردید. آسیب به DNA با رنگ آمیزی آکریدین ارنج و تولوئیدین بلو و واکنش آکروزومی با رنگ آمیزی سه گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین درصد تحرک در روش فاز بخار در مقایسه با روش شیشه ای شدن بالاتر بود. این میانگین همچنین در نمونه های با محیط انجمادی HSPM بالاتر بود. تفاوت معنی داری در شکست DNA و واکنش آکروزومی بین محیط ها و روش های انجمادی مشاهده نشد.
انجماد اسپرم انسان کاربردهای فراوانی در باروری مردان دارد. ذخیره طولانی مدت اسپرم در نیتروژن مایع در دمای 196 درجه سانتی گراد، سبب کاهش کیفیت پارامترهای اسپرم بعد از ذوب می شود. نتایج نشان می دهد که انجماد اسپرم انسان با روش فاز بخار ازت و محیط HSPM، سبب کاهش کمتری در تحرک، قابلیت حیات، DNA آسیب دیده و واکنش آکروزومی نسبت به روش شیشه ای شدن، که در آن نمونه ها مستقیما به درون ازت منتقل می شوند، می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):