نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح پایش سلامت کارکنان سازمان های اجرایی و شرکت های مستقر در استان همدان (21 مورد)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان همدان 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: سازمان های اجرایی و شرکت های مستقر در استان همدان

خروجی طرح: 

اصلاح رژیم غذایی افزایش فعالیت فیزیکی و پیگیری موارد و مشکلات ذکر شده توصیه می شود با توجه به خطر انتقال هپاتیت B و درصد پایین واکسن هپاتیت، واکسیناسیون هپاتیت جهت کلیه کارکنان توصیه می گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8267754-0811

نشانی سازمان مجری: همدان، بلوار آیت اله کاشانی، کوچه جهاددانشگاهی، پلاک50
 

چکیده:

اهداف طرح:
1 ایجاد بانک دینامیک بر اساسData.Best Information
2 اندازه گیری اندکس های آزمایشگاهی در جهت هدف بدست آوردن Range پایه در استان همدان جهت مقایسه با افراد بیمار و نیز مطابقت دادن و مقایسه با نتایج سایر نقاط کشور
3 درمان بموقع بیماری های وابسته به کار و نیز غیر مرتبط با کار که در حین معاینات کشف خواهد شد.
4 آموزش بهداشت کار و بالطبع آموزش بهداشت عمومی
5 درآمدزایی
توجیه علمی
:
متاسفانه در کشور ما اطلاعات بیمارستانی و بهداشتی
Information, Data base ثبت و نگهداری نمی شود. بنابراین اطلاعات درستی از میزان شیوع و بروز بیماری ها و نیز اختلالات ایجاد شده در سلامت و اندکس های پاراکلینیکی ناشی از آن در دسترس نمی باشد.
ثبت اطلاعات به صورت رایانه ای به گونه ای که امکان آنالیز دینامیک برای هر یک از اندکس های دخیل در سلامتی در هر زمان و حداقل فرصت ممکن و بدون اشتباه آماری یکی از دستاوردهای این طرح می باشد. از طرف دیگر حتی اگر چنین امکاناتی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور وجود داشت اطلاعات به دست آمده به هیچ وجه قابل تعمیم به کل جمعیت
General population نمی باشد.
مراحل اجرایی
:
طرح آنالیز نتایج معاینات و آزمایشات پزشکی کارکنان توسط مرکز خدمات طب کار جهاددانشگاهی واحد همدان به انجام رسید در این طرح ها کارکنان سازمان های مذکور مورد آزمایشات و معاینات دوره ای قرار گرفتند و انجام کلیه آزمایشات و معاینات دوره ای در محل سازمان ها صورت گرفت
.
تیم پزشکی مرکز خدمات طب کار جهاددانشگاهی شامل متخصص طب کار، کارشناس ادیومتری، کارشناس بهداشت حرفه ای، اپراتور نوار قلب و تکنسین آزمایشگاه با حضور در محل شرکت، آزمایشات و معاینات را انجام دادند سپس نمونه و پرونده های پزشکی جهت تکمیل نتایج به آزمایشگاه و مرکز خدمات طب کار جهاددانشگاهی منتقل گردید
.
نتایج طرح
:
آنالیز نتایج طرح پایش سلامت کارکنان با نرم افزار
SPSS انجام شد (با ارائه نمودار وجدول مربوط به آن) که در خصوص هر یک از سازمان ها یا ادارات به طور جداگانه گزارش گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):