نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی انتقادی راهنماهای شش گانه اخلاق در پژوهشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: حقوق

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تدوین مجموعه ای از «راهنماهای اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و زیستی»، گامی مهم در کاربردی کردن مباحث اخلاقی است. مجموعه تدوین شده در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از نخستین مجموعه راهنماهای تدوین شده در ایران است. ارزیابی نقادانه این نخستین تجربه، هدف این طرح و زمینه ای برای تاملات راهگشای بعدی است.
رزیابی «راهنماهای شش گانه اخلاق در پژوهش»، از طریق مطالعه انتقادی راهنماها و استفاده از منابع اخلاقی و حقوقی مرتبط با بحث صورت گرفته است.
به این ترتیب، همه بندهای راهنماها به روش تحلیلی مورد مطالعه انتقادی قرار گرفته و جداگانه بررسی شده اند. در این بررسی، علاوه بر مفاد راهنماها، خطاهای صوری و نگارشی نیز مورد توجه قرار گرفته است. یک راهنمای اخلاقی مطلوب، نظریه ای کلی، موجه و منسجم را در فلسفه اخلاق در بر می گیرد و با استفاده از آن، به صورت شفاف، صریح و دقیق، راهکارهایی را درباره همه مسائل مربوط به موضوع و نه مسائل نامرتبط ارائه می دهد. مجموعه «راهنماهای شش گانه اخلاق در پژوهش» نظریه ای کلی، موجه و منسجم را درباره اخلاق نمایان نمی کند و فاقد شفافیت، جامعیت و دقت مناسب است. همچنین، برخی دستورالعمل های این مجموعه، خارج از گستره اخلاق، و در واقع، حقوقی یا فنی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):