نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی شناور و چسبنده موجود در کشت اولیه مغز استخوان موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان در درمان ناباروری و در قالب گزارش نهایی مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در کشت مغز استخوان به منظورجداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی، معمولا سلول های شناور در محیط کشت اولیه با تعویض محیط، دور ریخته می شود. هدف تحقیق حاضر کشت و تکثیراین سلول ها، بررسی ماهیت بنیادی مزانشیمی، مقایسه سرعت رشد و میزان تمایز به استخوان و غضروف آنها با سلول های چسبنده کشت اولیه و بالاخره بهینه سازی شرایط کشت برای رشد بهتر این سلول هاست.
در مطالعه تجربی حاضر تعداد 10 سر موش صحرایی نژاد ویستار قربانی شد، مغز استخوان از استخوان درشت نی آنها تهیه ودر فلاسک های 75 سانتی متر مربعی کشت شد. چهار روز پس از آغاز کشت اولیه، محیط رویی جمع آوری و سلول های شناور آن، به موازات سلول های چسبنده تا پاساژ 3 کشت داده شد. در طول مدت کشت، دو گروه از لحاظ زمان دو برابر شدن جمعیت سلولی و میزان تمایز به استخوان و چربی با روش RT-PCR نیمه کمی مقایسه شدند. در پایان، برای دو گروه، بهترین تراکم سلولی و موثرترین غلظت سرم گاوی که بتواند حداکثر تکثیر را در پی داشته باشد، تعیین شد. سلول های جدا شده از لحاظ پتانسیل تمایز به سه رده استخوان، غضروف و چربی ارزیابی شدند.
بر اساس نتایج حاصل سلول های محیط رویی، بطور متوسط هر14.86±1.98 ساعت دوبرابرشدند، در حالی که در کشت سلول های چسبنده، این میزان 19.01±2.09 ساعت بود (P<0.05). ژن های آلکالین فسفاتاز، استئوکلسین و استئوپونتین برای استخوان و آگریکان و کلاژن II برای غضروف در کشت سلول های شناور بطور معنی داری بیش از چسبنده بیان شد. یافته های ما نشان داد که شرایط بهینه برای تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی با محیط کشت حاوی 15% سرم و تراکم اولیه100 سلول در سانتی متر مربع فراهم می شود. سلول های جدا شده، به راحتی به سه رده اسکلتی متمایز شدند این قضیه در رنگ آمیزی اختصاصی و RT-PCR برای بیان ژن های ویژه سه رده کاملا مشهود بود.
محیط رویی کشت اولیه مغز استخوان موش صحرایی حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی با توان تکثیر بالاست.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):