نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی جنبه های اجتماعی فرهنگی و جمعیتی ناباروری: مطالعه موردی در تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح در پژوهشکده موجود است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

به طور متوسط حدود 1510درصد از زوجین در ایران نابارور هستند. در دو دهه اخیر موفقیت های قابل توجهی در زمینه فناوری نوین باروری حاصل شده است و زوجین نابارور نیز با محدودیت قانونی برای استفاده از این فناوری ها روبرو نیستند. با این حال نگرانی خاصی در برخی از زوجین جهت استفاده از این فناوری ها مشاهده می شود. تصمیم گیری درباره استفاده از این روش ها متاثر از درک آنان و نیز انتشارات و نگرش جامعه نسبت به استفاده از این فناوری است. از این رو شناخت عمیق تری از درک و نگرش زوجین نابارور می تواند زمینه های اجتماعی، فرهنگی تصمیم گیری زوجین در استفاده از روش های مدرن را مهیا سازد.
در این مطالعه از دو روش کمی و کیفی بهره گرفته شده است. در قسمت کمی به تحلیل ثانویه داده های طرح جنبه های روانی اجتماعی ناباروری در ایران پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا با تحلیل ثانویه از داده های کمی تصویری از ویژگی های جمعیتی و اجتماعی استفاده کنندگان از روش های مدرن و سنتی در درمان ناباروری ارائه نمودیم. به دلیل اشکالات و نواقص داده های کمی و همچنین به منظور بررسی عمیق تر جنبه های اجتماعی فرهنگی ناباروری، تحقیقی کیفی در تهران انجام شد. داده های مورد نیاز برای مطالعه کیفی با به کارگیری مصاحبه عمیق با 30 زن نابارور در تهران جمع آوری گردیده است. نیمی از پاسخگویان را زنانی تشکیل داده اند که به مرکز درمانی ابن سینا مراجعه نموده و نیمی دیگر نیز به صورت تصادفی از پنج مرکز بهداشت منطقه شهید بهشتی تهران انتخاب شده اند. داده های مورد مطالعه طی مدت سه ماه در تابستان 1384 جمع آوری گردیدند.
نتایج تحلیل آماری نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح درآمد، تحصیلات و طول مدت ناباروری در میان دو گروه استفاده کننده از روش های درمان سنتی و مدرن با کسانی که صرفا از روش های مدرن استفاده می کنند، وجود دارد. استفاده کنندگان از روش های سنتی از سطح درآمد و تحصیلات پایین تر و مدت ناباروری بیشتری در مقایسه با گروه مقابل دارند. یافته های مطالعه کیفی نیز نشان داد که اغلب زنان نابارور برای حل مشکل خود از روش های درمانی سنتی و مدرن استفاده می کنند. درباره روش های پیشرفته درمان ناباروری با اهداء گامت و جنین نیز پاسخگویان تابع نظر رهبران مذهبی هستند. آگاهی زوجین نابارور از مجاز شدن این روش به لحاظ مذهبی و تصویب قانونی آن تاثیر زیادی در استفاده از این روش ها داشته است. میزان تاثیرات ناباروری به عوامل متعددی از جمله نوع و علت ناباروری، مدت ناباروری و موقعیت اقتصادی اجتماعی زنان بستگی دارد. بسیاری از زنان، ناباروری را تهدیدی جدی برای تداوم زندگی زناشویی می دانستند. بیشتر پاسخگویان به دلیل مشکلات قانونی، مذهبی (نامشروع بودن)، اجتماعی (انگ اجتماعی) و عاطفی مرتبط با فرزندخواندگی با این عمل مخالف بودند.
دادن اطلاعات صحیح در زمینه روش های درمان، قوانین و احکام شرعی مرتبط با آن ضمن افزایش آگاهی های عمومی بر تغییر نگرش های غالبی افراد در مورد ناباروری و تصمیم گیری زوجین نابارور در اهدای گامت و جنین موثر است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):