نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات محیطی گنبدهای نمکی بر روی منابع آب سطحی و زیرزمینیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
قاسمی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران

خروجی طرح: 

دادن برنامه و راهکارهای عملی برای کاهش تشکیلات و ارائه سه مقاله در ششمین همایش ایمنی بهداشت و محیط زیست، اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب و بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7922673-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت
 

چکیده:

استان چهارمحال و بختیاری سرزمینی مرتفع در قلمرو مرکزی فلات ایران و مستقر در میان رشته کوه های زاگرس است. گنبدهای نمکی یکی از عوارض طبیعی قابل توجه در این منطقه هستند. گنبد نمکی نازی یکی از مهم ترین گنبدهای نمکی موجود در منطقه و در ارتباط با گسل بازفت و در حوضه آبریز رودخانه بازفت واقع شده است. در این ناحیه چشمه های مختلفی وجود دارد که چشمه نازی و مورز در تماس مستقیم با گنبد نمکی هستند که در این میان گنبد نمکی باعث تغییر کیفیت چشمه نازی شده است.در این طرح با توجه به اهمیت منابع آبی حوضه کارون که یکی از منابع اصلی آب کشور است و تاثیر چشمه های شور بر کیفیت این منابع به بررسی علل شوری رودخانه نازی و تهاجم آب شور پرداخته شده است.
با توجه به مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی ناحیه، فروردین و اردیبهشت در فصول پرآبی، تیر و آذرماه در فصول متوسط آبی و شهریور و مهر ماه در فصول کم آبی قرار دارند. لذا نسبت به نمونه برداری از منابع آب سطحی و چشمه های منطقه در طی فصول کم آبی، متوسط و پرآبی اقدام شد. به منظور تعیین رخنمون سطحی گنبد و بررسی چگونگی تماس آن با منابع آب سطحی و زیرزمینی، با استفاده از برداشت های زمینی، نقشه توپوگرافی 1:50000 و داده های ماهواره ای TM اطلاعات زمینی جمع آوری شد و وارد محیط GIS گردید. در پایان نقشه 1:50000 زمین شناسی از ترکیب این اطلاعات در نرم افزارMapinfo  تهیه گردید که تمامی اطلاعات به دست آمده را در بر دارد. سپس نمونه برداری روشمند از منابع آب سطحی و زیرزمینی شامل نمونه برداری از منابع آب شامل رودخانه، چشمه ها در بالادست و پایین دست گنبد نمکی در سه فصل آبی (پرآب، متوسط و خشک) در یک سال آبی انجام شد و نمونه های برداشت شده به روش دستگاهی آنالیز گردید. در نهایت با ترکیب و تلفیق داده ها و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی و بررسی منابع آلودگی با استفاده از نرم افزارهای Excel و Phreeqc برنامه و راهکارهای عملی جهت کاهش آثار کاهش تشکیلات نمکی بر منابع آب از نقطه نظر بهره برداری پایدار عرضه شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):