نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع انواع معلولیت ها و عوامل مرتبط با آن در استانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع انواع معلولیت ها و شناسایی علل مرتبط با آنها در استان اردبیل بود. برای این منظور تعداد 10718 نفر ساکن مناطق شهری و روستایی و از کلیه سطوح سنی و جنسی استان به طور تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تحقیق حاضر به روش رمینه یابی انجام شد. برای اجرای تحقیق ابتدا 20 کارشناس روانشناسی به عنوان پرسشگر، در دوره های آموزشی تحت تعلیم روانشناس، بینایی سنج، گفتار درمانگر، فیزیوتراپ و شنوایی شناس قرار گرفتند. سپس اطلاعات در مرحله اول اجرای تحقیق جمع آوری شد. در این مرحله با استفاده از دو مجموعه پرسشنامه محقق ساخته، آزمون هوشی ریون (نسخه های خردسال و بزرگسال)، تابلو بینایی سنج اسنلن، مشاهده و مصاحبه بالینی، پرسشگران به شناسایی و تشخیص انواع معلولیت های ذهنی، جسمی حرکتی، بینایی، گویایی، صرع، روانی و افراد مشکوک به معلولیت شنوایی اقدام نمودند. در مرحله دوم افراد مشکوک به معلولیت شنوایی توسط کارشناس شنوایی سنج و با استفاده از دستگاه ادیومتر کلینیکال مورد آزمایش قرار گرفتند و افراد معلول از نظر شنوایی، شناسایی شدند.
نتایج به دست آمده در ارتباط با سوال های تحقیق به کمک جداول توزیع فراوانی، درصد و در هزار، تلخیص گردید. فرضیه های پژوهشی نیز با استفاده از آزمون های آماری خی دو یک بعدی و چند بعدی و نیز آزمون احتمال دقیق فیشر مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 9.4 در صد کل جمعیت استان اردبیل در سال 1385 دچار نوعی معلولیت بودند. از این تعداد معلولین ذهنی 0.5 درصد، جسمی حرکتی 1.1 درصد، بینایی 7.1 درصد (نقص بینایی 3.1 درصد و نابینایی 5.0 درصد)، نقص شنوایی 0.7 درصد، ناشنوایی 4.0 درصد، گویایی 3.0 درصد، صرع 3.0 درصد و روانی 2.0 درصد جمعیت کل استان را تشکیل می دهند. بنابراین در حال حاضر میزان شیوع کل معلولیت ها در استان اردبیل بیشتر از میزان شیوع جمع کل معلولیت در کشور و نیز در استان اردبیل (برابر آمار سال 1375) می باشد. گفتنی است که از لحاظ نابینایی، بیماری مزمن روانی و صرع، وضعیت استان در مقایسه با شاخص های کشوری و جهانی در حد مطلوب است ولی از لحاظ معلولیت های ذهنی، جسمی حرکتی و شنوایی وضعیت چندان مطلوبی در استان مشاهده نگردید.
در خصوص عوامل موثر در شیوع معلولیت ها در استان نیز نتایج نقش مهم چند عامل را آشکار کرد: 1) علل مادر زادی، شامل: ازدواج فامیلی، بیماری های مادر در دوران بارداری، تغذیه نامناسب مادر در دوران بارداری، بارداری مادر در سنین بیش از 30 سال، عدم مراقبت پزشکی از مادر باردار و معلولیت یک یا هردو والد 2) سابقه بیماری شدید در دوران کودکی فرد معلول 3) علل محیطی، اجتماعی، روانی و فرهنگی 4) خصوصیات فردی مثل سن و جنس.
نتایج این طرح توجه بیش از پیش نهادهای بهداشتی، رفاهی و آموزشی را به پیشگیری از شیوع معلولیت ها و ارائه خدمات رفاهی و آموزشی به خانواده های در معرض خطر مورد تاکید قرار می دهد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):