نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناخت تشتت های موجود در نظامیان عراقیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به مراکز نظامی واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این تحقیق شناخت نقاط ضعف و قوت دشمن است تا با برنامه ریزی تبلیغاتی روی این ابعاد از سویی در نظامیان عراقی شناخت های لازم ایجاد شود و از سوی دیگر با برخورداری حساب شده با عواطف و انگیزه های آنان در آن ها تعارضی ایجاد کرده، انگیزه آن ها را نسبت به نبرد هرچه بیشتر کاهش داده و با هدایت خشم و نفرت نشات گرفته از تعارضات درونی نظامیان عراقی به سوی حزب بعث عراق عملا از نظامی عراقی به عنوان مهره ای در جهت ضربه زدن به نظام بعثی استفاده شود. این تحقیق به روش پیمایشی و روی نمونه ای در سطح اسرای عراقی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میان مسائلی که بین ارتش عراق مطرح است میزان رشوه دادن و زورگویی (به سربازان) با عنوان «خیلی زیاد» مشخص شده اند و آسیب پذیرترین نقاط ارتش بعث را می نمایانند. به همین ترتیب در مرحله بعد پارتی بازی و تبعیض در سطح نظامیان عراقی از مسائل مهمی شمرده شده اند که تفکر نظامیان را به خود مشغول داشته اند و جنگ روانی می تواند با معطوف کردن توجه آنان به این مسائل، در ذهن نظامیان عراقی ایجاد خلجان خاطر نموده و خاکسترهای نشسته بر روی این اخگرها را کنار زده و آن را به شعله کشیدن بکشاند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):