نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنجش میزان تعهد اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و بررسی عوامل مرتبط با آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

تعهد اجتماعی که بیشتر مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری است مقوله ای است که از آن به عنوان توانایی ایجاد وفاداری در بین اعضای جامعه یاد می کنند. کمرنگ شدن این پدیده درجامعه باعث تزلزل پایه های زندگی اجتماعی در هر نهاد اجتماعی می شود. عنصر مهم تعهد، برآورده کردن انتظارات دیگران در موقعیت های اجتماعی است که این خود چیزی جز نقش افراد در موقعیت های مختلف نیست. تعهد اجتماعی با تنظیم روابط اجزای هر نظام به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی منجر گشته و رفتار دیگران را قابل پیش بینی می کند. همچنین تعهد اجتماعی با هویت دادن به اعضای جامعه باعث حفظ ارزش های فرهنگی جامعه گشته و منجر به تثبیت هنجارهای اجتماعی می گردد. تعهد اجتماعی دانشجویان به هنجارها و ارزش های جامعه خود بسی مهم تر و فراتر از اقشار و گروه های دیگر مردم است. هدف کلی درانجام این پژوهش، سنجش میزان تعهد اجتماعی و عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با آن در بین دانشجویان کارشناسی در سال 1384 بوده است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه، جمع آوری داده های تحقیق در سطح دانشگاه شیراز مطابق با روش نمونه گیری مطبق متناسب و نمونه آماری 371 نفر انجام گرفته است. دیدگاه های نظری در بخش نظریه ها، جنبه تلفیقی بین سطح کلان و خرد است که از نظریه AGIL پارسونز نیز به عنوان نظریه بنیادی استفاده شده است. نتیجه حاصله از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، گرایش دینی، مادی گرایی، جنسیت و درآمد به عنوان متغیرهای مستقل و تعهد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحقیق می باشد. پایگاه اجتماعی از متغیرهای مستقل اصلی تحقیق رابطه معناداری با تعهد اجتماعی نداشت. به علاوه، نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی چند متغیره تحقیق نشان می دهد 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین و پیش بینی می شود. از میان متغیرهای تحقیق رضایت اجتماعی به طور مستقیم دارای بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری روی واریانس های تعهد اجتماعی دانشجویان است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):