نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین ابزار سنجش رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهرانگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

پژوهشگران: 
امیدواری سپیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران

خروجی طرح: 

چاپ و ارائه 11 مقاله در مجامع علمی داخلی و خارجی


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

در این طرح، پس از بررسی متون با موضوع "رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس ها" و دستیابی به نقطه نظرات بیماران، به تدوین پرسشنامه سنجش رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس های جنرال بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است مراحل اجرای طرح عبارت بودند از:
الف- استخراج محورهای اصلی مبحث «رضایت بیماران» و «رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس» از متون مربوطه
ب- انجام مطالعه کیفی (Qualitative research) با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق فردی (Semi structured individual in depth interview) جهت جمع آوری مفاهیم لازم برای ساخت ابزار (Measurement)
ج- تنظیم نسخه پایلوت ابزار با استفاده از مفاهیم حاصل از مطالعه کیفی د تکمیل ابزار تنظیم شده توسط 30 تن از بیماران، اظهار نظر آنان در مورد سوالات و توصیف درک آنان از سوالات
ه- تنظیم مجدد ابزار بر اساس اظهار نظرهای بیماران
و- مطالعه کمی در مورد 153 تن از بیماران مراجعه کننده به اورژانس های جنرال 5 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران
یافته های حاصل از مطالعه کیفی، شامل 39 موضوع بودند که در پنج گروه مراقبت پزشکان (8 سوال)، مراقبت پرستاری (8 سوال)، جنبه های رفتاری (4 سوال)، راحتی فیزیکی و جنبه های اقامتی (13 سوال) و زمان انتظار (معطل شدن) (6 سوال) دسته بندی شدند. گزاره های آماری نشان دادند که ابزار تدوین شده از جهت پایایی، به میزان قابل توجهی می تواند موضوع مورد مطالعه (رضایت بیماران) را مورد سنجش قرار دهد (آلفا برابر با 91/0 در مورد ابزار سنجش (پرسشنامه حاوی 39 سنجش)).
آزمون پایایی در مورد زیر مقیاس های ابزار، انجام شد و بر اساس آزمون کرونباخ، آلفای 89.0 ،90.0 ،70.0 ،0.93 و 70.0 در مورد خرده سنجش های ابزار (به ترتیب مراقبت پزشکان، مراقبت پرستاری، جنبه های رفتاری، راحتی فیزیکی و جنبه های اقامتی و زمان انتظار) حاصل گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):