نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با سبک های حل تعارض مربیان ورزشیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
غفاری مظفر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض با سبک های دلبستگی و خودکارآمدی در مربیان ورزشی می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 120 نفر از مربیان مراکز ورزشی استان اردبیل در سال 1386 می باشد.
روش تحقیق این پژوهش همبستگی بوده و همچنین از روش علی مقایسه ای نیز جهت مقایسه میانگین نمرات گروه ها استفاده شده است. در این پژوهش سبک های حل تعارض مدیران به عنوان متغیر ملاک و و متغیر سبک دلبستگی و خودکارآمدی به عنوان متغیر متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است.
برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته، آزمون سبک های حل تعارض رحیم، دلبستگی بازنگری شده مقیاس بزرگسال کولینز و رید و خودکارآمدی بندروا استفاده شد. در تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره به روش ورود، تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمد:
1- بین سبک حل تعارض از نوع تسلطی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و معنی دار به دست آمد. (P<0.05)
-2
بین سبک حل تعارض از نوع اجتنابی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و با سبک دلبستگی نا ایمن و نا ایمن اجتنابی رابطه مثبت و معنی دار به دست آمد.(P<0.05)
-3 بین سبک حل تعارض از نوع همسازی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه منفی و با سبک دلبستگی نا ایمن و نا ایمن اجتنابی رابطه مثبت و معنی دار به دست آمد(P<0.05)
-4بین سبک حل تعارض از نوع تشریک مساعی با خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن مربیان رابطه مثبت و با سبک دلبستگی نا ایمن و نا ایمن اجتنابی رابطه منفی و معنی دار به دست آمد (P<0.05)
-5 ضریب رگرسیون چند متغیره به روش ورود نشان داد که سبک های دلبستگی ایمن، نا ایمن، نا ایمن اجتنابی و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای پیش بین سبک های حل تعارض تسلطی، اجتنابی و تشریک مساعی می باشند
6- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مربیان دارای سبک دلبستگی مختلف از نظر سبک های حل تعارض تسلطی، اجتنابی، تشریک مساعی و خودکارآمدی وجود دارد که این تفاوت در سبک حل تعارض تسلطی و اجتنابی به نفع مربیان سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی ولی در سبک حل تعارض تشریک مساعی و خودکارآمدی به نفع مربیان دارای سبک دلبستگی ایمن می باشد (P<0.05)

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):