نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی مدل انتقال دانش حاصل از تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
مجدزاده سیدرضا (همکار طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

خروجی طرح: 

چاپ یک مقاله در فصلنامه پایش


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

این مطالعه با هدف طراحی مدل «ترجمه دانش» در سطح واحدهای تولیدکننده دانش (مانند دانشگاه) انجام شده است. بر اساس این مدل نظری می توان اقدامات مورد نیاز برای شناسایی وضعیت موجود و طراحی مداخله های مورد نیاز در عرصه «ترجمه دانش» حاصل از پژوهش را در دانشگاه، سازماندهی و ارزیابی کرد. این بررسی در سال 1385 انجام شده و در آن از دو نوع مطالعه استفاده شده است. مطالعه اول با روش مروری (هدف شناسایی مدل های ارائه شده در منابع) و مطالعه دوم به روش بحث گروهی متمرکز (با هدف جمع آوری نظرات تخصصی محققین و تصمیم گیران در خصوص عوامل موثر و موانع موجود در عرصه «ترجمه دانش» در نظام سلامت) انجام شد.
دستاوردهای مطالعه مروری و بحث گروهی متمرکز منجر به طراحی مدلی تحت عنوان چرخه «ترجمه دانش» حاصل از پژوهش شد. این مدل از 5 بخش اصلی تحت عنوان «تولید دانش»، «انتقال دانش»، «استفاده از پژوهش»، «انتقال سوال» و «بستر سازمان» تشکیل گردید. هر کدام از این بخش ها (به غیر از بستر سازمان) شامل دو جزء هستند. به طور کلی این مدل، الگوی اولیه برای مشخص کردن مفاهیم و ارتباطات مورد نیاز در عرصه «ترجمه دانش» را ارائه داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):