نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدیریت شهریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: شهرسازی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

خروجی طرح: 

این طرح ها پس از تدوین نهایی ضمن تدریس در کارگاه های آموزشی 800 نفر از شهرداران و 1200 نفر از معاونان شهرداری ها، در اختیار آنها قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مدیریت شهری طیف وسیعی از مسائل و موضوعات درون سازمانی و برون سازمانی و فعالیت های مختلف در حوزه های فنی، اداری، مالی و مدیریتی تشکیل شده است.
نخستین گام در بهبود فرآیند مدیریت شهری تسلط مدیران شهری به ویژه شهرداران، معاونان و مدیران شهرداری ها بر امور شهری می باشد.
هدف از تهیه این طرح حرکت منابع انسانی و کمک به بهنگام نمودن دانش تخصصی و نگرش های جدید مدیریت شهری شهرداران و معاونان شهرداری های سراسر کشور می باشد.
پیاده سازی اصول توسعه منابع انسانی و توانمندسازی بدنه تصمیم گیری و کارشناسی شهرداری های کشور از نخستین اولویت های توسعه مدیریت شهری کشور می باشد. این ضرورت ایجاب می نماید که مدیران شهری به ویژه شهرداران و معاونان آنها در صف اول آموزش های ضمن خدمت قرار گرفته تا به نهادینه سازی آموزش های مستمر در حوزه مدیریت شهری کمک موثری نمایند.
نتیجه این طرح، تدوین طرح های کاربردی با رویکرد آموزشی در حوزه مباحث و موضوعات مهم مدیریت شهری از قبیل فضای سبز شهری، قوانین و مقررات شهرداری ها، حقوق و قوانین شهری، مدیریت بحران شهری، تاسیسات و تجهیزات شهری، حمل و نقل شهری، سیستم های حمل و نقل هوشمند ترافیک (ITS)، گردشگری شهری، GIS، مدیریت مواد زائد جامد، امور فنی و مهندسی شهرداری ها و خدمات مالی و اداری شهرداری ها می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):