برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جامعه شناختی ناهنجاری های اجتماعی در حیطه وظایف شهرداری (وندالیسم و سایر رفتارهای نابهنجار مضر به خدمات و امکانات شهری) در شهر مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: شهرداری مشهد

خروجی طرح: 

ارسال گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان و انواع رفتارهای مخرب به امکانات شهرداری است و در کنار آن عوامل موثر بر این نوع رفتارها را مورد بررسی قرار می دهد. بر همین اساس سوالات پژوهش چنین تدوین شده است:
1- انواع نابهنجاری های مضر به شهرداری در شهر مشهد کدامند و نسبت هرکدام چقدر است؟ 2- کم و کیف انواع نابهنجاری های مورد نظر در بین اقشار و سنین گوناگون و در بین دو جنس، در شهر مشهد چگونه است؟ 3- انگیزه نابهنجاری در بین اقشار گوناگون چیست؟4- عوامل موثر بر رفتارهای نابهنجار کدامند؟

روش این تحقیق پیمایشی است و نوع تحلیل توصیفی تبیینی است و واحد مشاهده و تحلیل فرد است. جامعه آماری این پژوهش نوجوانان و جوانان سنین بین 34-15سال ساکن در شهر مشهد در سال 1385 بوده اند. حجم نمونه با توجه به توافق کارفرما 600 نفر تعیین شده که به نسبت جمعیت هرمنطقه توزیع شده است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق خوشه ای چند مرحله ای است ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد که به صورت مصاحبه ای تکمیل شده است.
نتایج نشان داد بیشترین رفتار نابهنجار که به میزان زیاد مشاهده شده است راه رفتن روی چمن با 5
.64 درصد می باشد مردان از زنان و مجردین از متاهلین بیشتر دست به انجام رفتارهای نابهنجار می زنند. افرادی که دارای سن کمتری هستند این رفتارها را بیشتر انجام می دهند. 7.29 درصد از پاسخگویان دلیل تخریب را عقده های درونی و 7.17 درصد از پاسخگویان تفنن ولذت بردن را دلیل آن می دانند. در موارد زیر همبستگی آماری معنادار بوده است: 1- بین شاخص نمره کل آنومی فرد با شاخص کل انجام رفتارهای نابهنجار 2- بین ناکامی فرد در استفاده ازامکانات شهرداری و انجام رفتار نابهنجار 3- بین اجحاف در استفاده از امکانات شهرداری با انجام رفتارهای نابهنجار 4- بین مورد تایید اجتماعی قرار گرفتن با انجام رفتار نابهنجار 5- بین میزان و شدت ارتباط با گروه کجرو دوستان و انجام رفتار نابهنجار 6- بین احساس تعلق به وسایل عمومی و انجام رفتارهای نابهنجار همبستگی معکوس مشاهده می شود 7- هر چه افراد از صدمه دیدن اموال عمومی بیشتر احساس نارحتی کنند رفتارهای نابهنجار را کمتر انجام می دهند. 8- بین واکنش فرد نسبت به تخریب اموال عمومی و انجام رفتارهای نابهنجار همبستگی معکوس مشاهده می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):