نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی جامعه شناختی پیامدهای اقدامات انجام شده در محله احمدی نوگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
سروش مریم (همکار طرح)
افراسیابی حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: وی انتظامی استان فارس

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

محله احمدی نو در شهر شیراز واقع شده است و از محلات حاشیه ای، مهاجرنشین و جرم خیز این شهر به شمار می رفت. قبل از سال 1383 گروه ها و افراد مجرم در این محل اسکان یافته و با همکاری یکدیگر به اعمال مجرمانه اقدام می نمودند. در سال 1383 بر اساس بررسی های انجام شده، نیروی انتظامی استان فارس اقدام به پاکسازی این محل و تغییر چهره و همچنین کاربری آن نمود. بر اساس این اقدام نیروی انتظامی قسمت فرسوده و جرم خیز این محل که فاقد مجوز ساخت نیز بود را تخریب کرد و ساکنین را با برخی مساعدت ها به منطقه دیگری از شهر انتقال و مجرمین را نیز دستگیر نمود. سپس در همین محل مرکز فرماندهی شهید فعال (فرماندهی انتظامی شیراز، معاونت آگاهی و مواد مخدر نیروی انتظامی) احداث شد و بخشی از نیروی انتظامی در این مکان استقرار یافتند. مطالعه حاضر به بررسی پیامدهای این اقدام نیروی انتظامی پرداخته است.
در این راستا ابتدا محله احمدی نو قبل و بعد از اقدام نیروی انتظامی مورد مقایسه قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین احمدی نو و ده پیاله (یکی از مناطق جرم خیز شیراز به عنوان منطقه گواه که چنین اقداماتی در آن صورت نپذیرفته است) صورت گرفت. در همین راستا پرسشنامه ای طراحی شد و توسط یک نمونه مشتمل بر 300 نفر تکمیل گردید. که 200 نفر در احمدی نو و 100 نفر در ده پیاله به پرسشنامه پاسخ گفتند. علاوه بر آن آمار رسمی جرایم این دو محله نیز مورد مقایسه قرار گرفت. داده های گردآوری شده در نرم افزار
Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق میزان احساس امنیت ساکنین احمدی نو بعد از اقدام نیروی انتظامی بیش از قبل می باشد. همچنین احساس امنیت ساکنین احمدی نو قبل از اقدام کمتر از ده پیاله بوده که بعد از اقدام به نزدیکی آن (کمی بیشتر) رسیده است. میزان احساس نگرانی و ادراک جرم در محله احمدی نو بعد از اقدام کمتر از این میزان قبل از اقدام است. علاوه بر این ادراک جرم و احساس نگرانی قبل از اقدام در محله احمدی نو بیش از ده پیاله بوده که بعد از آن کمتر از ده پیاله می باشد. همچنین ساکنین محله احمدی در مقایسه با ساکنین ده پیاله از نگرش مثبت تری نسبت به محله خود برخوردار هستند. در زمینه نگرش به نیروی انتظامی تفاوت معنی داری بین این دو محله مشاهده نشد. تحلیل آمار جرایم مربوط به کلانتری ها نتایج نشان داده است که تفاوت میانگین آمار جرایم در محله احمدی نو و ده پیاله در سال های 1383 و 1384 از نظر آماری معنادار نیست. تفاوت آمار جرایم در محله احمدی نو قبل و بعد از اقدام نیروی انتظامی از نظر آماری معنادار است. اما تفاوت بین سالهای 83 و 84 معنادار نمی باشد.
در نتایج به دست آمده از تحقیق در پرتو چارچوب نظری و پیشینه تحقیق بحث شده است و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):