نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر انقلاب و جنگ بر روی نقاشی آزاد کودکان و نوجوانان ایرانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین 1362

کارفرما: دانشگاه الزهراء (س)

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

با توجه به نقاشی آزاد کودکان که به خصوص هنگام جنگ و دگرگونی های اجتماعی ارزش سندیت و شاهد بودن دارد بررسی بر روی بیش از 545 نقاشی آزاد کودکان ایرانی که از سراسر کشور به اداره تلویزیون فرستاده اند انجام گرفت. مرحله اول شامل طبقه بندی نقاشی ها به گروه های سنی و کلاسی می باشد که دامنه آن گروه 4-3 ساله تا 14 ساله (سوم راهنمایی) متغیر است. در داخل هر گروه نقاشی های دختران و پسران تفکیک و مقایسه ای ضمنی بین آن ها صورت گرفت. ا گرچه نقاشی آزاد کودکان به صورت فردی اجرا می گردد ولی می تواند به عنوان مکمل سایر روش ها جنبه تشخیصی و عملی داشته باشد، البته بررسی مذکور بیشتر جنبه مطالعاتی داشته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):