نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندازه گیری آفت کش های کشاورزی در منابع آب آشامیدنی آذربایجان غربی به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
متین امیرعباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

با توجه به کشاورزی بودن منطقه و استفاده مداوم کشاورزان از سموم دفع آفات نباتی هر ساله آنالیز پنج آفت کش آلاکلر، پنتا کلروفنل، هگزاکلروبنزن، 4، -2 دی کلروفنوکسی استیک اسید و -2 متیل -4 کلروفنوکسی استیک اسید در بیش از 150 منبع آب آشامیدنی به جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی واگذار می شود. در این کار با استفاده از روش های معمول استخراج مایع مایع آنالیت های مورد نظر در حلال دی کلرومتان استخراج شده، سپس تغلیظ گردیده و با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا مجهز به آشکار ساز ماوراء بنفش از نوع آرایه دیودی آنالیز صورت پذیرفت. هم اکنون بهینه سازی روش برای استفاده از روش های میکرو استخراج جهت استفاده در آنالیز نمونه های سال جاری و انتشار مقاله از روش عرضه شده در حال جریان است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):