نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر 6-Bromoindirubin-3-Oxime) BIO) بر تکثیر، آپوپتوز و تمایز به استخوان سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ چاپ مقاله در مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی، مجله یاخته و مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان
ـ ارائه کنفرانس ISSCR 2009 بارسلونا و سومین کنفرانس بین المللی بیولوژی-دانشگاه تهران


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر BIO بر تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان، آپوپتوزیس القاء شده و تمایز به استخوان آنها در شرایط کشت است. برای مطالعه تکثیر، سلول های مغز استخوان 7 سر موش صحرایی در حضور غلظت های 0.01، 0.05، 0.1، 1 و 1.5 میکرومولار BIO کشت و با انجام سه پاساژ متوالی تکثیر گردیدند. کشت سلول در گروه های مختلف، در طول مدت کشت از لحاظ برخی شاخص های رشد شامل قطر و تعداد کلونی های تشکیل شده، میزان دو برابر شدگی جمعیت سلولی و تعداد سلول های زنده مقایسه شدند. برای بررسی نقش حفاظتی BIO در مقابل حملات آپوپتوتیک، در کشت سلول های پاساژ سوم با افزودن TNF-a آپوپتوزیس القا شد و همزمان کشت سلولی با غلظت های یاد شده BIO تیمار شد. 72 ساعت بعد با بهره گیری از دو تکنیک رنگ آمیزی Annexin V و انجام فلوسایتومتری (بررسی تغییرات آپوپتوتیک در غشاء سلول) و همچنین رنگ آمیزی تانل (بررسی تغییرات آپوپتوتیک در هسته) درصد سلول های آپوپتوتیک تعیین و با گروه فاقد BIO (کنترل) مقایسه شدند. برای مطالعه اثر BIO بر تمایز به استخوان، غلظت های مختلف BIO بر کشت تمایز به استخوان سلول های بنیادی مزانشیمی پاساژ 3 اضافه شدند و میزان بیان نسبی ژن های ویژه استخوانی و میزان معدنی شدن کشت تمایز تعیین گردید. در تمامی این بررسی ها، کشت بدون BIO به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. بزرگترین کلونی ها در گروه های 0.1 و1 میکرومولار و با قطر به ترتیب 1262.27±43.96 و 1335.71±19.16 میکرومترو تشکیل شدند. از لحاظ تعداد کلونی نیز این دو گروه به گروه های دیگر و کنترل برتری داشتند(P<0.05) در طی 3 پاساژ متوالی درگروه 0.1 و 1میکرومولار جمعیت سلولی به طور معنی داری بیش از گروه های دیگر و کنترل دو برابر شد. (P<0.05) همچنین، در این دو گروه، تعداد سلول های زنده بیش از گروه های دیگربود .(P<0.05) نتایج Annexin V نشان داد که در گروه های تیمار در صد سلول های آپوپتوتیک بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل است. براساس نتایج Tunnel که موافق یافته های Annexin V بود، کمترین تغییرات آپوپتوتیک هسته در گروه تیمار با غلظت 1 میکرومولار BIO اتفاق افتاده بود (5.629%±0.206%)از این نظر تفاوت آن با گروه فاقد BIO (15.6%±1.14%)معنی دار بود. بر اساس این نتایج تمام تاثیرات BIO وابسته به غلظت بود. روش Annexin بر خلاف Tunnel، قادر است سلول های آپوپتوتیک را حتی در مرحله آغازین نیز شناسایی نماید. بررسی میزان تمایز نشان دهنده تاثیرات منفی BIO بر تمایز به استخوان سلول های بنیادی مزانشیمی بود. بطوری که سلول ها در تمام غلظت های مورد استفاده نسبت به گروه کنترل، ژن های استئوکلسین و آلکالین فسفاتاز را به میزان کمی بیان کردند و میزان معدنی شدن کشت آنها بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. در مجموع می توان گفت که تیمار کشت سلول های مغز استخوان موش صحرایی با BIO سبب افزایش سرعت رشد و توان زیستی، مهار آپوپتوز القایی و کاهش تمایز به استخوان آنها می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):