برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی نحوه مکان گزینی کاربری های عمده شهری در شهر مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
رهنما محمدرحیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این طرح با هدف ارزیابی اساسی از طرح تفصیلی شهر مشهد و بررسی میزان تحقق آن در وضعیت فعلی تدوین یافته است. طرح تفصیلی اولیه شهر مشهد در سال 1345 برای بخش های عمده ای از شهر تهیه شده است و طی مدت قانونی طرح یعنی سال 1370 می بایست کاربری های پیش بینی شده در آن تحقق یابد. بر این اساس طرح حاضر با بررسی سه کاربری بهداشتی درمانی، آموزشی و ورزشی در طرح تفصیلی شهر مشهد و انطباق آن با وضع موجود درصدد بررسی میزان تحقق و عدم تحقق کاربری های مزبور در طرح تفصیلی صورت پذیرفت. همچنین میزان تحقق کاربری ها را در خارج از جانمائی های پیش بینی شده، حد اکثر تا شعاع 300 متر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تحلیل نمود. بدین منظور، توزیع کاربری ها و سرانه های شهری در شهرهای کشور و رابطه آنها با جمعیت شهرها در ارتباط قرار گرفته و مقایسه ای بین میانگین کاربری های مختلف در گروه های جمعیتی و در مقایسه با شهر مشهد صورت گرفته است. در شهر مشهد در حالت کلی، سرانه های پیشنهادی طرح جامع ثانویه، سه برابر وضع موجود است ولی در بررسی سه کاربری عمده مشخص می شود که سرانه کاربری آموزشی بیشتر بوده، به طوری که در طرح جامع پیشنهادی به دو برابر می رسد. این در حالی است که در سرانه های بهداشتی و درمانی و سرانه ورزشی وضع کنونی راضی کننده نبوده و در پیشنهادها هم معمولا بیش از سه برابر وضع فعلی در نظر گرفته شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):