نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش صنایع کوچک در اشتغال ایران (1355-1381)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
نبیونی ابراهیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1. نتایج و پیشنهادات طرح به کارفرما واگذار شده است.
2. انتشار مقاله در مجلات معتبر وزارت امور اقتصاد و دارایی 


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

در این مطالعه سعی شده است به این سوال محوری پاسخ داده شود که صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال چه نقشی را می توانند ایفا کنند. بدین منظور سه هدف اصلی شامل تعیین تاثیر صنایع کوچک بر اشتغال ایران، مقایسه اشتغال زایی صنایع کوچک با صنایع بزرگ و مقایسه سهم نیروی کار در برابر سرمایه در صنایع کوچک و متوسط در کوتاه مدت و بلندمدت برای این مطالعه تعریف شده است که جهت نیل به اهداف فوق از آمارهای سالانه در بازده زمانی 1355-1381 استفاده گردیده است.
مراحل اجرایی طرح عبارت اند از:
مرحله اول: در این مرحله منابع موجود و مرتبط با طرح مورد بررسی قرار گرفت و با انجام مطالعات اولیه روی طرح، مبانی نظری و مطالعات انجام شده گردآوری گردید.
مرحله دوم: این مرحله نیز همزمان با شروع فاز اول طرح آغاز گردید. در این مرحله کل جامعه آماری طرح، شامل تعداد کارگاه های صنعتی، تعداد نفرات شاغل، میزان ارزش افزوده، میزان سرمایه گذاری، میزان تولیدات و... صنایع کوچک و بزرگ، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته شد و با مطالعات انجام شده، مدل مورد نظر منطبق با اقتصاد ایران استخراج گردید.
مرحله سوم: در این مرحله بعد از جمع آوری داده ها و انتخاب مدل، از طریق نرم افزار EXCEL و EVIEWS نتایج مدل استخراج گردید و از نتایج مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات و راهکارها ارائه شد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد صنایع کوچک نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال دارند. همچنین این صنایع می توانند به شکل قابل قبولی توزیع درآمد و ثروت را بهبود بخشند و با استفاده از سرمایه های کم، نیروی کاری که در غیر تخصص خود به کار گماشته شده اند در صنایع موردنظر مشغول به کار شوند و باعث افزایش تولید ملی و اشتغال گردند. اما فقدان برخی سیاست ها و استراتژی ها در کشور باعث کاهش کارایی و اثرپذیری صنایع کوچک شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):