نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

برنامه ریزی استراتژیک مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش مکتوب (برنامه استراتژیک و ارزشیابی مرکز) به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

هدف از این مطالعه بازبینی و تدوین برنامه استراتژیک و برنامه ارزشیابی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی بود. برنامه استرانژیک و ارزشیابی مرکز تحقیقات توسط مسوول طرح با مشارکت اعضای مرکز تحقیقات در قالب گروه برنامه ریز به شرح زیر تدوین شد.
بررسی برنامه مرکز توسط مسوول طرح و شناسایی نقاط نیازمند بازنگری و تکمیل
مرور مجدد برنامه توسط مسوول طرح وگروه برنامه ریز در طی نشست جمعی
ارائه توضیحات و اطلاعات علمی مورد نیاز (با توجه به ابهامات و نواقص شناسایی شده) به گروه برنامه ریز توسط مسوول طرح
تعیین خلأ های اطلاعاتی برای اعمال اصلاحات توسط گروه برنامه ریز و مسوول طرح در طی نشست جمعی
تهیه و ارائه اطلاعات لازم
تدوین برنامه توسط گروه برنامه ریز و مسوول طرح در طی نشست جمعی
ارائه برنامه نهایی
تعیین مراحل برنامه ارزشیابی، محتوی و نحوه کار گروهی تیم برنامه ریزی
ارائه توضیحات و اطلاعات علمی به اعضا مرکز تحقیقات
تدوین قسمت های مختلف برنامه ارزشیابی توسط گروه برنامه ریز
بازنگری و اصلاح مطالب تدوین شده توسط گروه برنامه ریز
ارائه برنامه نهایی ارزشیابی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):