نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تعاریف و مفاهیم پایه مدل های کسب و کارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
اصفهانی حمیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

تحقیق و توسعه الگوی کسب و کار در حوزه IT


نوع: بنیادی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

این طرح با هدف بررسی و استخراج ادبیات موضوع الگو های کسب و کار، اجرا شد. در این راه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های جامعی درباره تعاریف و مفاهیم، انواع مختلف الگو های کسب و کار صورت پذیرفت که نتایج این کار به صورت گزارشی مدون تحت عنوان «تعاریف و مفاهیم مدل های کسب و کار» منتشر گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):