نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عادات پرخطر بهداشتی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانهای دولتی شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بهداشت خانواده

پژوهشگران: 
گرمارودی غلام رضا (مسئول طرح)
علوی شهره (همکار طرح)
عباسی زینب (همکار طرح)
مکارم جلیل (همکار طرح)
وحدانی نیا مریم سادات (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ یک مقاله در فصلنامه پایش


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

امروزه سلامت نوجوانان، در ارتباط با رفتارهای وابسته به بهداشتی است که آنها در زندگی پیش می گیرند. رفتارهای پرخطر بهداشتی که منجر به مرگ و میر و بیماری در میان جوانان و نوجوانان می گردند، شامل صدمات عمدی و غیر عمدی، سیگار کشیدن، استفاده از الکل و مواد مخدر، نزدیکی جنسی، رژیم بد غذایی و عدم فعالیت فیزیکی می باشند. این مطالعه با هدف تعیین میزان رفتارهای بهداشتی پر خطر دانش آموزان مقطع متوسطه و عوامل مرتبط با آن طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها: این مطالعه نوع مقطعی، با حجم نمونه 2400  نفر و نحوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام شد. جمعیت مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر تهران بود. روش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و با حضور در کلاسهای درس توسط دانش آموز پر می شد. داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و آزمونهای کای دو، تی تست، ضریب چوپروف و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان رفتارهای پرخطر بهداشتی عبارت بودند از: صدمات عمدی %41.5 و صدمات غیرعمدی %88.7، مصرف سیگار %8.7، مصرف الکل %7.4 در یکماه گذشته نسبت به زمان مطالعه، تجربه استفاده از مواد مخدر %2.7، نزدیکی جنسی %20.2 در طول زندگی، رژیم بد غذایی %14.7 و عدم فعالیت فیزیکی %32.6 که در یک هفته گذشته نسبت به زمان مطالعه دیده شد. بسیاری از ویژگیهای فردی و دموگرافیک با رفتارهای بهداشتی پر خطر ارتباط داشتند. کنترل والدین و نگرش مثبت دانش آموز به خود با کاهش میزان رفتارهای پر خطر و فشار همسالان با انجام بعضی از رفتارهای پرخطر ارتباط داشت.
نتیجه گیری: با توجه به میزان قابل توجه رفتارهای پرخطر بهداشتی در دانش آموزان مورد مطالعه، نیاز به بازنگری جامع، طراحی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت از طریق آموزش و پرورش، کتب درسی، مراکز آموزشی، رسانه های گروهی و سیستم بهداشتی کشور و ارایه خدمات بهداشتی خاص نوجوانان با استفاده از پرسنل بهداشتی می باشد.رفتار پر خطر بهداشتی، نوجوانان، دانش آموزان دبیرستان و عوامل مرتبط

 
 
Title:

Study of health risk behaviors and related factors in high school students of TehranAbstract:

Introduction: The health of adolescents and youth is critically to the health–related behaviors that they choose to adopt. Priority health – risk behavior among adolescent and youth are behaviors that contribute to unintentional and intentional injuries; cigar smoking, alcohol and other drug abuse, sexual intercourse, unhealthy dietary behaviors and physical activity. The objectives of the study were determination the frequency of these behaviors and related factors in high school students.
Methods & Materials: In this cross sectional study 2400 high school students in urban areas of Tehran city that were chosen by multistage sampling were studied. They filled out written anonymous questionnaire in classroom. Setting data Analysis and computation were performed using the spss ll, Chi Square and T test. Contingency coefficient was conducted for analysis.
Results: Frequency of health risk behaviors were intentional injuries (%41.5), unintentional injuries (%88.7), smoking cigar (%8.7), alcohol abuse during the 30 days preceding survey (%7.4), other drug abuse (%2.7), sexual intercourse during life (%20.2), unhealthful dietary behaviors (%14.7) and physical inactivity during 7 days preceding the survey (%32.6). Several personal and demographic variables were correlated with health risk behaviors. Parent monitoring and positive self concept were strongly associated with lowest health–risk behaviors. Peer pressure and health risk behavior were interrelated.
Conclusion: In high school student’s frequencies of high risk health behaviors were high. School personnel should work with community leaders and health care provider to provide education materials to students and their parents. Collaboration of school personnel and health care provider, as a team can develop the knowledge and skill necessary to help students make healthier choices.Keyword(s): health–risk behaviors, high school students, adolescents, and related factor